กระบวนการผลิตและหน่วยปฏิบัติการสำหรับวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ

MANUFACTURING PROCESS AND UNIT OPERATIONS FOR AGRICULTURAL ENGINEERING

01106115 กระบวนการผลิตและหน่วยปฏิบัติการสำหรับวิศวกรรมเกษตร 3 (2-2-5)
      MANUFACTURING PROCESS AND UNIT OPERATIONSFOR AGRICULTURAL ENGINEERING
      วิชาบังคับก่อน : 01106104 สมบัติทางวิศวกรรมของวัสดุทางการเกษตร
      PREREQUISITE : 01106104 ENGINEERING PROPERTIES OF AGRICULTURAL MATERIALS     
              ทฤษฎีและหลักการของระบบการผลิต คุณสมบัติวัสดุ กระบวนการผลิต ความสามารถของกระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพ การคำนวณและวิเคราะห์เชิงวิศวกรรมในหน่วยปฏิบัติการต่าง ๆ สำหรับการแปรสภาพผลผลิตทางการเกษตร เช่น การแยกเชิงกล การลดขนาด การผสม การแปรรูปขั้นต้น การอบแห้ง และการระเหย
             Theories and concepts of manufacturing system including properties of the material, The manufacturing process, Process capability and quality control; Calculation and engineering analysis in unit operations for agricultural product processing such as mechanical separation, size reduction, mixing, minimal process, drying, and evaporation.
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์สายตรง 0-2329-8337-8
โทรสาร 0-2329-8336

Scroll to Top