กลศาสตร์ของวัสดุ
MECHANICS OF MATERIALS
01106106กลศาสตร์ของวัสดุMECHANICS OF MATERIALS3 (3-0-6)
วิชาบังคับก่อน : 01006010 กลศาสตร์วิศวกรรม
PREREQUISITE : 01006010 ENGINEERING MECHANICS
แรงและความเค้น ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครียด ความเค้นในคาน แผนภาพแรงเฉือนและโมเมนต์ดัด การโก่งของคาน แรงบิด การโก่งเดาะของเสา วงกลมโมห์และการรวมความเค้น เกณฑ์ความเสียหาย
Forces and stresses; stresses and strains relationship; stresses in beams, shear force and bending moment diagrams; deflection of beams, torsion; buckling of columns; Mohr’s circle and combined stresses; failure criterion.
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์สายตรง 0-2329-8337-8
โทรสาร 0-2329-8336
Scroll to Top