กลศาสตร์ของไหล
FLUID MECHANICS
01106108 กลศาสตร์ของไหล FLUID MECHANICS 3 (2-2-5)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE
คุณสมบัติของของไหล สถิตยศาสตร์ของไหล สมการโมเมนตัมและสมการพลังงาน สมการความต่อเนื่องและการเคลื่อนที่ การวิเคราะห์เชิงมิติและความคล้ายกันเชิงพลวัต การไหลแบบภายในและภายนอก การไหลในระบบท่อ การวิเคราะห์มิติและความคล้ายคลึง การไหลของของไหลที่อัดตัวไม่ได้
Properties of fluid, fluid static; momentum and energy equations; equation of continuity and motion; internal and external flow; flow in pipe; similitude and dimensional analysis; steady incompressible flow.
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์สายตรง 0-2329-8337-8
โทรสาร 0-2329-8336
Scroll to Top