กลศาสตร์และการออกแบบเครื่องจักรกลทางการเกษตร

MECHANICS AND DESIGN OF AGRICULTURAL MACHINERY

01106107 กลศาสตร์และการออกแบบเครื่องจักรกลทางการเกษตร MECHANICS AND DESIGN OF AGRICULTURAL MACHINERY 3 (3-0-6)
วิชาบังคับก่อน : 01106106 กลศาสตร์ของวัสดุ
PREREQUISITE : 01106106 MECHANICS OF MATERIALS
พลศาสตร์ของเครื่องจักรกลเกษตร แรงสถิตและแรงเฉื่อยในเครื่องจักรกลเกษตร ความเค้นชนิดต่างๆ และทฤษฎีความเสียหาย สมบัติของวัสดุ ระบบกลไกของชิ้นส่วนเครื่องจักรกลทางเกษตรดังนี้ ลูกเบี้ยวและการสัมผัสแบบกลิ้ง ขบวนเฟือง ล้อช่วยแรง การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเกษตร เพลา ตลับลูกปืน สปริง การต่อชิ้นส่วนเครื่องจักรกลด้วย สลักเกลียว หมุดย้ำ การเชื่อม และคู่ต่อประกบ การส่งกำลังด้วยด้วยวิธีการต่อไปนี้ ระบบเฟือง สายพานส่งกำลัง โซ่ส่งกำลัง
Dynamics of agricultural machinery, static force and inertia in agricultural machinery, different types of stress and theories of failure, properties of materials, mechanism in agricultural machinery, cams and rolling contact, gear train, flywheel, agricultural machine component design shafts, bearings, spring, joining parts together with bolted joints, riveted connections, welded joints and coupling, power transmission with gear drives, belt drives and chain drives.
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์สายตรง 0-2329-8337-8
โทรสาร 0-2329-8336
Scroll to Top