การควบคุมไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์

HYDRAULIC AND PNEUMATIC CONTROL

01106118 การควบคุมไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์ HYDRAULIC AND PNEUMATIC CONTROL 3 (2-2-5)
วิชาบังคับก่อน : 01106108 กลศาสตร์ของไหล
PREREQUISITE : 01106108 FLUID MECHANICS
พื้นฐานกลศาสตร์ของไหล อุปกรณ์พื้นฐานในระบบควบคุมกำลังของไหล เช่น ปั๊ม วาล์ว มอเตอร์ และการประกอบเป็นระบบ พฤติกรรมของระบบ ระบบควบคุมแบบป้อนกลับ เซ็นเซอร์คอนโทรลเลอร์ อุปกรณ์ขับเคลื่อน รูปแบบการควบคุม ทรานสเฟอร์ฟังก์ชั่น และการควบคุมแบบซีเควนส์
Basic fluid mechanics, basic components in the fluid power control system including pump, valve, motor and combining of fluid power systems, static and dynamic characteristics, feedback control, sensor, controller, actuator, control action, transfer function, sequence control.
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์สายตรง 0-2329-8337-8
โทรสาร 0-2329-8336
Scroll to Top