การฝึกงานอุตสาหกรรม

INDUSTRIAL TRAINING
01006004 การฝึกงานอุตสาหกรรม INDUSTRIAL TRAINING 0 (0-45-0)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE
นักศึกษาทุกคนจะต้องผ่านการฝึกงานระยะสั้นในภาคอุตสาหกรรมในภาคฤดูร้อนไม่น้อย กว่า 300 ชั่วโมง ทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์และทักษะต่างๆ โดยนักศึกษาทุกคนจะต้องส่งรายงานหลังจากสิ้นสุดการฝึกงาน
The students are required to complete a short-term industrial practical training during a summer period for at least 300 hours. This course is aimed at enhancing their experience and skills. The students are required to submit the report after completing the activities.
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์สายตรง 0-2329-8337-8
โทรสาร 0-2329-8336
Scroll to Top