การวิเคราะห์ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้น

DATA ANALYTICS AND INTRODUCTION TO ARTIFICIAL INTELLIGENCE

01106122 การวิเคราะห์ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้น DATA ANALYTICS AND INTRODUCTION TO ARTIFICIAL INTELLIGENCE 3 (2-2-5)
วิชาบังคับก่อน : 01106100 ความน่าจะเป็นและสถิติสำหรับวิศวกรรม
01106105 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
PREREQUISITE : 01106100 PROBABILITY AND STATISTICS FOR ENGINEERING
01106105 COMPUTER PROGRAMMING
แนะนำการวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิศวกรรมเกษตร ความหมายของข้อมูล การสำรวจและรวบรวมข้อมูล การจัดเตรียมข้อมูล การนำเสนอข้อมูล สถิติสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล การลดมิติของข้อมูล เทคนิคการจัดกลุ่ม การวิเคราะห์การถดถอย การจำแนก กฎความสัมพันธ์ โครงข่ายประสาทเทียม การเรียนรู้ของเครื่อง ปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้นและการประยุกต์ใช้งาน การเขียนโปรแกรมและการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล
Introduction to techniques of data analytics in agricultural engineering; Definition of data; Data gathering; Data exploring; data pre-processing; Data visualization; Statistics for data analytics; Dimensional reduction; Cluster analysis; Regression analysis; Classification analysis; Association rule; Neural network; Machine learning; introduction to artificial intelligence and its application; Programming and usage of package Software for data analytics.
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์สายตรง 0-2329-8337-8
โทรสาร 0-2329-8336
Scroll to Top