การแนะนำพื้นฐานทางวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ
INTRODUCTION TO AGRI-INTELLIGENCE ENGINEERING
01106124 การแนะนำพื้นฐานทางวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ INTRODUCTION TO AGRI-INTELLIGENCE ENGINEERING 1 (0-3-0)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE
การทําความเข้าใจที่มาและความสําคัญของวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ อนาคตและทิศทางของวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ แนวทางในการประกอบอาชีพวิศวกรรมเกษตร บทบาทและหน้าที่ของวิศวกร แนะนำมาตรฐานคุณภาพการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ งานวิจัยด้านวิศวกรรมเกษตร การดูงานในสถานประกอบการ โครงงานทางวิศวกรรมเกษตรเบื้องต้น
Understanding fundamental and importance of agricultural intelligence engineering, Future and direction of agricultural intelligence engineering. Guidelines for careers in agricultural engineering. Roles and responsibilities of engineer. Introduction to Thailand accreditation body for engineering education. Research in agricultural engineering. Plant visit. Mini project of agricultural engineering.
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์สายตรง 0-2329-8337-8
โทรสาร 0-2329-8336
Scroll to Top