ความน่าจะเป็นและสถิติสำหรับวิศวกรรม

PROBABILITY AND STATISTICS FOR ENGINEERING

01106100 ความน่าจะเป็นและสถิติสำหรับวิศวกรรม PROBABILITY AND STATISTICS FOR ENGINEERING 3 (2-2-5)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE
บทนำเกี่ยวกับสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล ความน่าจะเป็นและกฎของเบย์ ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบไม่ต่อเนื่องและแบบต่อเนื่องบางรูปแบบ การแจกแจงของการสุ่มตัวอย่างและการพรรณนาข้อมูล การประมาณค่าของตัวอย่างหนึ่งและสองกลุ่ม การทดสอบสมมุติฐานของตัวอย่างหนึ่งและสองกลุ่ม การวิเคราะห์ความแปรปรวน การออกแบบการทดลองทางสถิติ การถดถอยและสหสัมพันธ์ การควบคุมคุณภาพทางสถิติ และการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ
Introduction to statistics and data analysis; Probability and Bayes’ rule; Random variables and probability distribution; Some discrete and continuous probability distributions; Sampling distributions and data descriptions; One- and two-sample estimation; One- and two-sample tests of hypotheses; Analysis of variance; Statistical design of experiments; Regression and correlation; Statistical quality control; and Statistical program application.
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์สายตรง 0-2329-8337-8
โทรสาร 0-2329-8336

Scroll to Top