อาจารย์จีรายุทธ

ดร.จีรายุทธ หงษ์เวียงจันทร์

E-mail: jeerayut.ho@kmitl.ac.th

โทร: 0-2329-8000 ต่อ 5008-5009

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีพ.ศ.ที่สำเร็จการศึกษา
B.Eng. (Agricultural Engineering) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2552
D.Eng. (Agricultural Engineering) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2559
งานวิจัย
  • Nondestructive Techniques

  • Acoustic response

  • Image processing

  • Near Infrared Spectroscopy (NIR)

งานวิจัยย้อนหลัง 5 ปี
  • Veerasakulwat, S., Udompetaikul, V., & Hongwiangjan, J. (2019). Design of a Laboratory-Scale Sugarcane Weighting System. IOP Conf. Series.: Earth Environmental Science, 301. doi:10.1088/1755-1315/301/1/012022

  • Hongwiangjan, J., Terdwongworakul, A., Krisanapook, K., 2015. Evaluation of pomelo maturity based on acoustic response and peel properties. International Journal of Food Science and Technology, 50 (3), pp. 782-789.

  • Hongwiangjan, J., Terdwongworakul, A., Tsuchikawa, S., Inagaki, T., Noypitak, S., 2016. Classification of Ginger Powder Maturity Using Near Infrared Spectroscopy. Thai Society of Agricultural Engineering Journal, 22 (1), pp. 56-63.

  • Hongwiangjan, J., Terdwongworakul A., 2015. Assessment of Pomelo Maturity using Optical Properties and Characteristics of Its Peel. Journal of Advanced Agricultural Technologies 2(2), pp. 88-91.

  • Hongwiangjan, J. (2015, May). Assessment of Pomelo Maturity using Optical Properties and Characteristics of Its Peel. Paper presented at 2015 International Conference on Food and Agricultural Engineering, Warsaw, Poland.

  • Hongwiangjan, J. (2014, December). Cassification of Pomelo Maturity Based on Acoustic Response and External Peel Properties. Paper present at The 11th International Conference Kasetsart University Kamphaengsaen Campus, nakon Phatom, Thailand.

ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์สายตรง 0-2329-8337-8
โทรสาร 0-2329-8336
Scroll to Top