อาจารย์ ทรงวุฒิ

ผศ.ดร.ทรงวุฒิ แสงจันทร์

E-mail: songvoot.sa@kmitl.ac.th svsangchan@yahoo.com

โทร: 0-2329-8000 ต่อ 5115

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีพ.ศ. ที่สำเร็จการศึกษา
อส.บ. (อุตสาหการ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2522
M.S. (Agricultural Engineering) Central Luzon State University , Philippines 2532
Ph.D. (Soil and Water Management) Central Luzon State University , Philippines 2547
งานวิจัย
 • Computer Modeling of Flooding in Eastern Area of Bangkok

 • Application of GIS in Rainfall-Runoff Modeling for a Selected River Basin

 • A Study on the Design for Cross Section of Drainage Channel

 • Utilization of Physical Structures in an Irrigation system

งานวิจัยย้อนหลัง 5 ปี
 • Sangchan, S., & Kongkaew, S. (2019). Iso-Erosivity Maps As A Tool For Erosion Control Planning in Northeastern Thailand. The 12th TSAE International Conference, 14-15 March 2019. Hard Rock Hotel, Pattaya, Thailand. 67.

 • Songvoot, S., & Rukanee, D. (2018). The impact of land use change and climate on surface runoff (Case study of Fang watershed, Chiang Mai province, Thailand). 7th International Conference on Integration of Science and Technology for Sustainable Development 2018 (7th ICIST 2018), 26-29 November F2018. Patra Bali Resort and Villas, Bali, Indonesia, 263-267.

 • Tamrai, N., Masarn, B., Kaewkabthong, A., Lapcharoensuk, R., Sangchan, S., & Udompetaikul, V. (2018). Development of an Automatic Tracking System to Determine Field Efficiency of Agricultural Machines. MATEC Web of Conferences, 192. doi: 10.1051/matecconf/201819203059.

 • Sangchan, S., & Tarakultip, R. (2016). The Study of Community Water Management : Case Study of Nongphon Village, Kudkhonkaen Sub-district, Phuwiang District, Khonkaen Province, Thailand. Journal of Agricultural Technology, 12(7.1), 1725-1733.

 • Rukanee, D., & Sangchan, S. (2016). Potential of Irrigation Area Evaluation in Mun River Basin, Northeast Region, Thailand. The 9th TSAE International Conference, 8-10 September 2016. Bangkok, Thailand.

 • Sangbun, W., & Sangchan, S. (2015). An Analysis of Groundwater Levels and Groundwater Flow Distributions in Lower Namkam River, Thailand. The 8th TSAE International Conference (TSAE 2015), 17-19 March 2015. Bangna, Bangkok. 17-19.

 • พนิดา จันทร์พวง และ ทรงวุฒิ แสงจันทร์. (2560). การวิเคราะห์ปริมาณน้ำในชุมชนเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการน้ำ : กรณีศึกษาบ้านหนองบ่อ ต.หนองบ่อ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน. 7-8 ธันวาคม 2560

ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์สายตรง 0-2329-8337-8
โทรสาร 0-2329-8336
Scroll to Top