หัวหน้าภาควิชา

คณาจารย์

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ

คุณจิตราพร

ดร.จิตราพร กังสวัสดิ์

เจ้าหน้าที่บิรหารทั่วไป

คุณสุวัลณา

คุณสุวัลณา คูหากาญจน์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

คุณแซ่ม

คุณแช่ม สมรูป

พนักงานสถานที่

คุณกฤษณ์ ผลโพธิ์

เจ้าหน้าที่วิจัย

คุณธราธิป นวมยากูล

วิศวกร

ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์สายตรง 0-2329-8337-8
โทรสาร 0-2329-8336
Scroll to Top