ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
GENERAL CHEMISTRY LABORATORY
01006025 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป GENERAL CHEMISTRY LABORATORY 1 (0-3-2)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE
ปฏิบัติการที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กับวิชา 01006024 เคมีทั่วไป
The experiments that correspond to the subject in 01006024 General vChemistry.
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์สายตรง 0-2329-8337-8
โทรสาร 0-2329-8336
Scroll to Top