ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมเกษตร
อัจฉริยะ 2

SPECIAL STUDYIN AGRI-INTELLIGENCE ENGINEERING 2

01106126 ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ 2 SPECIAL STUDY IN AGRI-INTELLIGENCE ENGINEERING 2 1 (0-3-0)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE
การทดลองทางวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ และโครงงานประจำภาคการศึกษา
Practical experiments and term project supporting skills in agri-intelligence engineering.
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์สายตรง 0-2329-8337-8
โทรสาร 0-2329-8336
Scroll to Top