ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ 1

SPECIAL STUDYIN AGRI-INTELLIGENCE ENGINEERING 1

01106125 ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ 1 SPECIAL STUDYIN AGRI-INTELLIGENCE ENGINEERING 1 1 (0-3-0)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE
การทดลองทางวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ และโครงงานประจำภาคการศึกษา
Practical experiments and term project supporting skills in agri-intelligence engineering.
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์สายตรง 0-2329-8337-8
โทรสาร 0-2329-8336
Scroll to Top