ผศ.ดร.ธีรพงศ์ ผลโพธิ์

E-mail: teerapong.ph@kmitl.ac.th

โทร: 0-2329-8000 ต่อ 5007

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีพ.ศ. ที่สำเร็จการศึกษา
วท.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) สถาบันราชภัฏราชนครินทร์ 2539
M.Sc. (Agricultural Engineering) Central Luzon State University, Philippines 2545
ปร.ด. (เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2557
งานวิจัย
  • Farm Machinery

  • Pre-Harvest

  • Post -Harvest

งานวิจัยย้อนหลัง 5 ปี

 

  • Pholpho, T., & Pholpho, K. (2019). Multi-Role Hovercraft for Agricultural. IOP Conf. Series: Earth Environmental Science, 301. doi:10.1088/1755-1315/301/1/012013.

  • กฤษณ์ ผลโพธิ์ และ ธีรพงศ์ ผลโพธิ์. (2560). การพัฒนาและทดสอบเครื่องปลิดฝักถั่วลิสงแบบไหลตามแนวแกน. ว.วิทย.กษ.48 (3) (พิเศษ), 15-18.

  • ธีรพงศ์ ผลโพธิ์ และ กฤษณ์ ผลโพธิ์. (2560). การออกแบบและพัฒนาชุดนวดของเครื่องเกี่ยวนวดถั่วเหลืองขนาดเล็ก. การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 18 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2560. อิมแพค เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร. 7-9 กันยายน 2560, 175-179.

  • ธีรพงศ์ ผลโพธิ์ และ กฤษณ์ ผลโพธิ์. (2559). การศึกษาและทดสอบชุดปลิดฝักถั่วลิสงตามแนวแกน. การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17. อิมแพค เมืองทองธานี, กรุงเทพมหานคร, 8-10 กันยายน 2559, 11-14.

ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์สายตรง 0-2329-8337-8
โทรสาร 0-2329-8336
Scroll to Top