อาจาย์นารถระพี

ผศ.ดร.นารถระพี นาคะวัจนะ

E-mail: natrapee.na@kmitl.ac.th

โทร: 0-2329-8000 ต่อ 5008-5009

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปี พ.ศ. ที่สำเร็จการศึกษา
วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2550
วศ.ม. (วิศวกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2554
วศ.ด. (วิศวกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2559
งานวิจัย
 • Non-Destructive technique for Evaluation Agricultural Product

 • Near Infrared Spectroscopy

 • Biomass

งานวิจัยย้อนหลัง 5 ปี
 • Nakawajana, N., & Posom, J. (2019). Comparison of Analytical Ability of PLS and SVM Algorithm in Estimation of Moisture Content, Higher Heating Value, and Lower Heating Value of Cassava Rhizome Ground using FT-NIR Spectroscopy. IOP Conf. Series.: Earth Environmental Science, 301. doi:10.1088/1755-1315/301/1/012032.

 • Lapcharoensuk, R. & Nakawajana, N. (2018). Identification of syrup type using Fourier transform-near infrared spectroscopy with multivariate classification methods. Journal of Innovative Optical Health Sciences, 11(2), 1750019-1-1750019-8.

 • Nakawajana, N., Terdwongworakul, A. & Teerachaichayut, S. (2016). Minimally destructive assessment of mangosteen translucency based on electrical impedance measurements. Journal of Food Engineering, 171, 137-144. February 2016

 • Nakawajana, N., Posom, J., & Paeoui, J. (2018). Prediction of Higher Heating Value, Lower Heating Value and Ash Content of rice Husk Using FT-NIR Spectroscopy. Engineering Journal, 22(5), 45-56. 30 September 2018

 • Posom, J., & Nakawajana, N. (2018). Gross calorific value estimation for milled maize cob biomass using near infrared spectroscopy. MATEC Web of Conferences, 192. doi: 10.1051/matecconf/201819203022. 14 August 2018

 • Nakawajana, N., Terdwongworakul, A., & Teerachaichayut, S. (2016). Minimally destructive assessment of mangosteen translucency based on electrical impedance measurements

 • นารถระพี นาคะวัจนะ, จารุวัฒน์ แป๊ะอุ้ย, พงศกร เจริญประเสริฐกุล และ วรุฒ วงศ์วาณิชย์ศิลป์. (2560). การศึกษาการทำนายปริมาณไขมันในน้ำกะทิด้วยเทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปก โทรสโกปี. วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย, 23 (1), 60 – 65.

 • พัชญทัฬห์ กิณเรศ และ นารถระพี นาคะวัจนะ. (2560). กระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะที่ต้นทางเพื่อลดปริมาณขยะของชุมชนนาราชควาย จังหวัดนครพนม. วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่, 9 (3), 191 – 205.

ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์สายตรง 0-2329-8337-8
โทรสาร 0-2329-8336
Scroll to Top