ผศ.ดร.วสุ อุดมเพทายกุล

E-mail: vasu.ud@kmitl.ac.th

โทร: 0-2329-8000 ต่อ 5123

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีพ.ศ. ที่สำเร็จการศึกษา
วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2538
วศ.ม. (เครื่องจักกลเกษตร) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2542
Ph.D. (Biological System Engineering) University of California Davis, USA 2555
งานวิจัย
 • Determination of Dry Rubber Content in Field Latex Using NIRS Technique Without Influences of Sample Temperature

 • Paddy Moisture Content Determination Using a Capacitive Sensor

 • Plant Water Stress Detection Using Leaf Temperature and Microclimatic Information

 • Development of a Sensor Suite to Determine Plant Water Potential

 • การวัดประสิทธิภาพการทำงานเชิงเวลาของเครื่องจักรกลเกษตรด้วยระบบ GNSS

 • การพัฒนาระบบหยอดสารเคมีในปริมาณน้อยเพื่อกำจัดศัตรูพืชควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์

 • การหาปริมาณเนื้อยางแห้งในน้ำยางสดเทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปีโดยไม่มีอิทธิพลจากอุณหภูมิของตัวอย่าง

งานวิจัยย้อนหลัง 5 ปี
 • Veerasakulwat, S., Udompetaikul, V., & Hongwiangjan, J. (2019). Design of a Laboratory-Scale Sugarcane Weighting System. IOP Conf. Series.: Earth Environmental Science, 301. doi:10.1088/1755-1315/301/1/012022

 • Kaewkabthong, A., & Udompetaikul, V. (2019). Determination of Field Capacity for the Sugarcane Harvester using GNSS Data. IOP Conf. Series.: Earth Environmental Science, 301. doi:10.1088/1755-1315/301/1/012016.

 • Phetpan, K., Udompetaikul, V., & Sirisomboon, P. (2019). In-line near infrared spectroscopy for the prediction of moisture content in the tapioca starch drying process. Powder Technology, 345, 608-615.

 • Tamrai, N., Masarn, B., Kaewkabthong, A., Lapcharoensuk, R., Sangchan, S., & Udompetaikul, V. (2018). Development of an Automatic Tracking System to Determine Field Efficiency of Agricultural Machines. MATEC Web of Conferences, 192. doi: 10.1051/matecconf/201819203059.

 • Phetpan, K., Udompetaikul, V., & Sirisomboon, P. (2018). An online visible and near-infrared spectroscopic technique for the real-time evaluation of the soluble solids content of sugarcane billets on an elevator conveyor. Computers and Electronics in Agriculture, 154, 460-466.

 • Kaewkabthong, A. & Udompetaikul, V. (2017). Influences of the Field Accessibility to the Performance of Mechanical Sugarcane Harvesting. The 10th TSAE International Conference, 7-9 September 2017. Bangkok, Thailand. 4-7.

 • สายรุ้ง กิตติวิเศษกุล และ วสุ อุดมเพทายกุล. (2558). การพัฒนาระบบหยอดสารเคมีในปริมาณน้อยเพื่อกําจัดศัตรูพืชควบคุมดวยไมโครคอนโทรลเลอร์. การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16. บางนา, กรุงเทพมหานคร, 17-19 มีนาคม 2558. 470-474.

ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์สายตรง 0-2329-8337-8
โทรสาร 0-2329-8336
Scroll to Top