อาจารย์พุทธ

ผศ.ดร.วันพุทธ แซ่ฉั่ว

E-mail: wanphut.sa@kmitl.ac.th

โทร: 0-2329-8000 ต่อ 5010

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีพ.ศ.ที่สำเร็จการศึกษา
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเทคโนโ,ยีพระจอมเกล้าเกล้าธนบุรี 2542
วศ.ม. (เทคโนโลยีพลังงาน) มหาวิทยาลัยเทคโนโ,ยีพระจอมเกล้าเกล้าธนบุรี 2544
M.Sc. (Manufacturing System) University of Nottingham 2550
Ph.D. (Manufacturing Engineering and Operation Management) University of Nottingham 2557
งานวิจัย
  • Near Infrared Spectroscopy for Agricultural Product and Food

  • Thermal Spray Coating

งานวิจัยย้อนหลัง 5 ปี
  • Fonseca, F. G., Funke, A, Saechua, W. & Sirisomboon, P., (2019). Precision test for the spectral characteristic of FT-NIR for the measurement of water content of wheat straw. IOP Conf. Series.: Earth Environmental Science, 301. doi:10.1088/1755-1315/301/1/012034.

  • Posom, J., Saechua, W., & Sirisomboon, P. (2017). Evaluation of pyrolysis characteristics of milled bamboo using near-infrared spectroscopy. Renewable Energy, 103, 653-665.

  • Posom, J., Shrestha, A., Saechua, W., & Sirisomboon, P. (2016). Rapid non-destructive evaluation of moisture content and higher heating value of Leucaena leucocephala pellets using near infrared spectroscopy. Energy, 107, 464-472.

ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์สายตรง 0-2329-8337-8
โทรสาร 0-2329-8336
Scroll to Top