อาจารย์ภัทรชัย

ผศ.ภัทรชัย วิชัยยะ

E-mail: pattarachai.vi@kmitl.ac.th, patvichaiya@hotmail.com

โทร: 0-2329-8000 ต่อ 5114

คุณวุฒิ (สาขา) สถาบันการศึกษา ปีพ.ศ.ที่สำเร็จการศึกษา
B.Sc. (Agricultural Engineering) University of Georgia, USA 2529
M.Eng. (Agricultural Engineering) Cornell University, USA 2531
งานวิจัย
  • การคัดขนาดผลไม้

  • การออกแบบโรงเรือนปลูกต้นไม้

งานวิจัยที่ผ่านมาย้อนหลัง 5 ปี
  • Vichaiya, P., & J. S. Jongyingcharoen. (2016). Temperature Profile and Moisture Content during Infrared Drying of Pelletized Rice Bran. The 9th TSAE International Conference, 8-11 September 2016. Bangkok, Thailand, 91-95.

ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์สายตรง 0-2329-8337-8
โทรสาร 0-2329-8336
Scroll to Top