พืชและสัตวศาสตร์สำหรับวิศวกรรมเกษตร

PLANT AND ANIMAL SCIENCE FOR AGRICULTURAL ENGINEERING

01106103 พืชและสัตวศาสตร์สำหรับวิศวกรรมเกษตร PLANT AND ANIMALS SCIENCE FOR AGRICULTURAL ENGINEERING 3 (2-2-5)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE
สรีรวิทยาของพืชและสัตว์ โครงสร้าง องค์ประกอบ และประเภทของพืช พืชอาหาร ธัญพืช ผักและผลไม้ พืชเส้นใย พืชพลังงาน สัตว์เลี้ยง สัตว์ใช้งาน ปศุสัตว์ สัตว์ปีก และสัตว์น้ำ การตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งเร้าของพืชและสัตว์ อาหารและธาตุอาหารสำหรับพืชและสัตว์ การขยายพันธุ์ การเพิ่มผลผลิต โรคและแมลงศัตรูพืชและสัตว์ สารเสริม โฮโมนและสารกำจัดแมลง การยืดอายุ เก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตร
Physiology of plants and animals; structures, compositions, and types of plant; food plants; cereals; fruits and vegetables; fiber plants; energy plants; domestic animals; farm animals; livestock; poultry and aquatic animals; response to environments and stimulus of plants and animals; foods and nutrients for plants and animals; reproduction; productivity; diseases and pests; fertilizers; hormones and insecticides; shelf-life extension of agricultural products.
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์สายตรง 0-2329-8337-8
โทรสาร 0-2329-8336
Scroll to Top