ฟิสิกส์ทั่วไป 1
GENERAL PHYSICS 1
01006020 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 GENERAL PHYSICS 1 3 (3-0-6)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี PREREQUISITE : NONE
เวคเตอร์ การเคลื่อนที่และกฎของนิวตัน สมดุลของอนุภาค สมดุลแรง สมดุลของวัตถุแข็ง จุดศูนย์กลางแรงโน้มถ่วงและจุดเซนทรอยด์ คลื่นและการสั่น กลศาสตร์ของไหล แก๊สอุดมคติและสารบริสุทธิ์ งานและความร้อน การนำความร้อน การพาความร้อน และการแผ่รังสีความร้อน
Equilibrium of particles, Equivalent system of forces, Equilibrium of rigid bodies, Center of gravity and centroids, Vibration and wave, Fluid mechanics, Ideal gas and pure substance, Work and heat, Thermal conduction, Thermal convection, Thermal radiation.
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์สายตรง 0-2329-8337-8
โทรสาร 0-2329-8336
Scroll to Top