ฟิสิกส์ทั่วไป 2
GENERAL PHYSICS 2
01006022 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 GENERAL PHYSICS 2 3 (3-0-6)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE
การหักเหและการเบี่ยงเบนทางแสง โพลาไลเซชั่น เลนส์และอุปกรณ์ทางแสง ทฤษฎีสัมพันธภาพพิเศษ คุณสมบัติแบบอนุภาคของคลื่น คุณสมบัติแบบคลื่นของอนุภาค โครงสร้างของอะตอม แบบจำลองอะตอมของบอร์ สมการโชร์ดิงเจอร์ ทฤษฎีควอนตัมของอะตอมไฮโดรเจน อะตอมแบบมีอิเล็กตรอนหลายตัว การวิเคราะห์วงจรกระแสตรงและกระแสสลับ โครงสร้างพื้นฐานของระบบอิเล็กทรอนิกส์ คุณสมบัติเบื้องต้นของสารกึ่งตัวนำ พื้นฐานไดโอด ทรานซิสเตอร์ชนิดสองขั้วและชนิดสนามไฟฟ้า การใช้งานไดโอดพื้นฐาน
Reflection and refraction; Polarization; Plane mirrors; Lens and optical instrument; Special relativity; The dual property of wave and particle, atom structure; Bohr model; Schrodinger equation; Quantum theory of hydrogen atom; Multielectronic atom; DC and AC circuit analysis; Basic configuration of electronics systems; Basic characteristics of semiconductor devices: diode, bipolar transistor and field effect transistors; Basic diode applications.
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์สายตรง 0-2329-8337-8
โทรสาร 0-2329-8336
Scroll to Top