ระบบเมคคาทรอนิกส์ทางการเกษตร

AGRICULTURAL MECHATRONICS

01106119ระบบเมคคาทรอนิกส์ทางการเกษตร AGRICULTURAL MECHATRONICS3 (2-2-5)
วิชาบังคับก่อน : 01106117 เครื่องมือวัดและระบบ IoT ทางการเกษตร
                          01106108 กลศาสตร์ของไหล
PREREQUISITE : 01106117 AGRICULTURAL INSTRUMENTATION AND IOT
                          01106108 FLUID MECHANICS
เซ็นเซอร์ อุปกรณ์ขับเคลื่อน และอุปกรณ์ควบคุม ไมโครคอนโทรลเลอร์ การสื่อสารข้อมูล พื้นฐานหุ่นยนต์ โครงงานออกแบบระบบแมคคาทรอนิกส์ทางการเกษตรเบื้องต้น
Sensors, actuators, and controllers; microcontrollers; data communication; fundamentals of robotics; design project of a basic agricultural mechatronic system.
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์สายตรง 0-2329-8337-8
โทรสาร 0-2329-8336
Scroll to Top