วิชาเลือกเฉพาะสาขา
DEPARTMENT ELECTIVE

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนในรายวิชาตามความสนใจของนักศึกษาจำนวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จาก 3 กลุ่มวิชาเลือก ดังนี้

 

กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขาฟาร์มอัจฉริยะ

01106128 งานโยธาสำหรับวิศกรรมเกษตรอัจฉริยะ CIVIL WORKS FOR AGRI-INTELLIGENCE ENGINEERS 3 (3-0-6)
วิชาบังคับก่อน : 01106106 กลศาสตร์ของวัสดุ
PREREQUISITE : 01106106 MECHANICS OF MATERIALS
การสำรวจพื้นที่ การรังวัดที่ดิน การใช้เครื่องมือสำหรับการรังวัด การวัดมุมราบ มุมสูง การวัดระดับ การวัดระยะ ทิศทาง การกำหนดตำแหน่ง หรือจุดบนพื้นโลก การบันทึก การทำแผนที่ แผนผัง แผนภูมิ การวาดภาพลักษณะภูมิประเทศ การประมวลผล การทำแผนที่ระบบดิจิทัล ระบบสารสนเทศ ภาพถ่ายทางอากาศ ภาพถ่ายดาวเทียม การวางแปลน การวางผังการใช้พื้นที่ คุณสมบัติวัสดุเพื่อใช้ในโครงสร้างเพื่อการเกษตร เช่น ไม้ เหล็ก หิน คอนกรีต การออกแบบโครงสร้าง การออกแบบโรงเรือนเพื่อการเกษตรกรรม
Land survey and observation, cadastral survey, map interpretation, cartographic, photography, topography map, aerial photography and aerial map, land reform, land development and land reclamation, material for agricultural building construction, stone, wood, steel and concrete, design of agricultural building and agricultural structural.
01106129 การออกแบบระบบน้ำทางการเกษตรสมัยใหม่ DESIGN OF MODERN FARM IRRIGATION SYSTEM 3 (3-0-6)
วิชาบังคับก่อน : 01106113 วิศวกรรมดินและน้ำ
PREREQUISITE : 01106113 SOIL AND WATER ENGINEERING
บทนำ สภาพอากาศกับการชลประทาน ดินและสภาพพื้นที่ ความต้องการน้ำของพืช ความต้องการน้ำชลประทาน ระบบการให้น้ำ องค์ประกอบระบบการให้น้ำ การเลือกและออกแบบระบบการให้น้ำที่เหมาะสม การให้ปุ๋ย ระบบควบคุมอัตโนมัติ และการบำรุงรักษา
Introduction, climate with irrigation, soil and topography, crop water requirement, irrigation water requirement, irrigation systems, irrigation system components, selection and design of appropriate irrigation systems, fertilization, automatic control system and maintenance.
01106130วิศวกรรมแทรกเตอร์ TRACTOR ENGINEERING3 (3-0-6)
วิชาบังคับก่อน : 01106112 เครื่องจักรกลทางการเกษตร
PREREQUISITE : 01106112 AGRICULTURAL MACHINERY
ชนิดและโครงสร้างของรถแทรกเตอร์กลศาสตร์ของระบบช่วงล่าง เสถียรภาพในการทํางาน ระบบส่งกําลัง การต่อพ่วง และระบบไฮดรอลิกส์การฉุดลาก และอุปกรณ์ช่วยการฉุดลาก ความปลอดภัยในการทํางาน การทดสอบรถแทรกเตอร์ การบํารุงรักษาและการออกแบบ ค่าใช้จ่ายในการทํางาน เทคโนโลยีแทรกเตอร์ในงานเกษตรแม่นยำ
Types and basic structure of tractors, mechanics of tractor chassis, stability, transmission, hitching and hydraulic system, traction and traction aids, safety operation, tractor test, maintenance and design, tractor operating cost, tractor technology for precision agriculture.
01106131อากาศยานไร้คนขับสำหรับงานทางการเกษตร UNMANNED AERIAL VEHICLES FOR AGRICULTURE3 (3-0-6)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE
พื้นฐานกลศาสตร์และพลศาสตร์สำหรับพัฒนาอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็ก ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง หลักการออกแบบอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็ก การประยุกต์ใช้งานอากาศยานไร้คนขับเพื่อการเกษตรและด้านอื่นๆ ความปลอดภัยและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง โครงงานออกแบบและประยุกต์ใช้งานอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็กและการประยุกต์ใช้ทางการเกษตร
Basics mechanics and dynamics for unmanned aerial vehicle (UAV) development. Related UAV’s hardware and software. Small UAV design concepts. UAV applications in agriculture and other areas. Safety and regulation for UAV operation. Term project in UAV design and applications.
01106132 การออกแบบพื้นที่เพื่อการเกษตรกรรม FARM PLANNING AND DESIGN 3 (3-0-6)
วิชาบังคับก่อน : 01106111 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมและธุรกิจเกษตร
PREREQUISITE : 01106111 ENGINEERING ECONOMIC AND AGRICULTURAL BUSINESS
การแบ่งพื้นที่เพื่อการใช้ประโยชน์ โดยคำนึงถึงภูมิประเทศ ภูมิอากาศ แหล่งน้ำเพื่อการเกษตรกรรม การดำเนินการจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการใช้ประโยชน์และประเภทการใช้น้ำที่แตกต่างกัน การวางระบบระบายน้ำและการจัดการบำบัดน้ำเสีย การวางผังการก่อสร้างอาคารเพื่อการเกษตรกรรม การออกแบบระบบขนส่งและระบบสาธารณูปโภคอื่นๆ ให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและการเจริญเติบโตของท้องถิ่น สามารถแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ให้แก่ชุมชนเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของประชาคมในพื้นที่ให้มีสถานภาพใกล้เคียงกับมาตรฐานความเป็นอยู่ของประเทศ
Farm planning and design of agricultural land used according to geology, climate and socio-economic of the community and surrounding environment, water utilization, minimize water use, agricultural waste management, promote soil health, and lower pollution levels on their respective farms, promote the universe wellbeing – methods that are environmentally friendly, ability to adapt and blend in with local culture and eco-system of locality, be able to promote and share new idea, new methods, to improve quality of life up to country standard.
01106133การออกแบบสนามกอล์ฟ GOLF COURSE DESIGN3 (3-0-6)
วิชาบังคับก่อน : 01106112 เครื่องจักรกลทางการเกษตร
                          01106113 วิศวกรรมดินและน้ำ
PREREQUISITE : 01106112 AGRICULTURAL MACHINERY
                             01106113 SOIL AND WATER ENGINEERING
การสำรวจพื้นที่และการเลือกพื้นที่สำหรับทำสนามกอล์ฟ การออกแบบสนามกอล์ฟโดยอาศัยภาพลวง การวางแผนระบบการบริหารจัดการน้ำในสนามกอล์ฟ อุปกรณ์ที่สำคัญในการดูแลสนามกอล์ฟ เช่น รถตัดหญ้า รถกอล์ฟ ปั๊มน้ำ และอื่นๆ การบำบัดระบบน้ำเสียในสนามกอล์ฟ ความเข้าใจเกี่ยวกับพืชที่ใช้ในสนามกอล์ฟ
Area survey and area selection for golf course, design of golf course using eye illusion technique, design and manage of water usage in golf course, golf course equipment (grass chopper cart, golf cart, water pump etc.) waste water management, understanding on plants and trees used in golf course.
01106144 ระบบระบุพิกัดด้วยดาวเทียมและระบบภูมิสารสนเทศ GLOBAL NAVIGATION SATELLITE SYSTEM AND GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM 3 (3-0-6)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE
หลักการทำงานและการประยุกต์ใช้ระบบระบุพิกัดด้วยดาวเทียม (GNSS) ในงานทางวิศวกรรมเกษตร หลักการของเทคโนโลยีการสำรวจระยะไกลด้วยดาวเทียมและภาพถ่ายทางอากาศและระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) การใช้โปรแกรมทางภูมิสารสนเทศ การวิเคราะห์ข้อมูลและการประยุกต์ใช้ในงานทางวิศวกรรมเกษตร
Fundamentals and applications of Global Navigation Satellite System (GNSS); Fundamentals and applications remote sensing technology and geographic information system (GIS); using of GIS software; basic geospatial analyses; applications in agricultural engineering.

กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขาอุตสาหกรรมเกษตรอัจฉริยะ

01106134 วิศวกรรมคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมทางการเกษตรและชีวภาพ QUALITY ENGINEERING FOR AGRICULTURAL AND BIO-INDUSTRIAL 3 (3-0-6)
วิชาบังคับก่อน : 01006024 เคมีทั่วไป
                          01106104 สมบัติทางวิศวกรรมของวัสดุทางการเกษตร
PREREQUISITE : 01006024 GENERAL CHEMISTRY
                             01106104 ENGINEERING PROPERTIES OF AGRICULTURAL MATERIALS
แนวความคิดขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับวิศวกรรมคุณภาพ การประกันคุณภาพผลิตผลเกษตร หลักการควบคุมคุณภาพ การวางแผนและการจัดการคุณภาพ เทคโนโลยีในการตรวจสอบคุณภาพทั้งแบบทำลายตัวอย่างและแบบไม่ทำลาย สถิติและการทำเหมืองข้อมูลในการควบคุมคุณภาพ ระบบอัตโนมัติในการควบคุมคุณภาพ
Concept of quality engineering, quality assurance of agricultural product, principle of quality control, planning and management of quality, destructive and non-destructive quality evaluation technology, statistic and data mining in quality control, automation in quality control.
01106135 เทคโนโลยีสมุนไพร HERB TECHNOLOGY 3 (3-0-6)
วิชาบังคับก่อน : 01006024 เคมีทั่วไป
                          01106120 เทคโนโลยีโรงงานผลิตพืชและโรงเรือนกรีนเฮาส์เพื่อการผลิตพืช
PREREQUISITE : 01006024 GENERAL CHEMISTRY
                              01106120 PLANT FACTORY AND GREENHOUSE TECHNOLOGY
สมุนไพรไทย สมุนไพรเพื่อการเภสัชกรรม ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพร การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว กระบวนการแปรรูปพืชสมุนไพรเป็นผลิตภัณฑ์ อาหาร เครื่องดื่ม เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตร น้ำมันหอมระเหยและเภสัชกรรม มาตรฐานวัตถุดิบสมุนไพรและโรงงานผลิตยาสมุนไพร
Thai herb, pharmaceutical herb, herb regulations and law, post- harvest management, herb processing for food; beverage; cosmetic; productions for agriculture; volatile oils and pharmacy, standard of herbal raw materials and manufacturing
01106136 วิศวกรรมกระบวนการผลิตธัญพืช GRAINS AND CEREALS PROCESS ENGINEERING 3 (3-0-6)
วิชาบังคับก่อน : 01106115 กระบวนการผลิตและหน่วยปฏิบัติการสำหรับวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ
PREREQUISITE : 01106115 MANUFACTURING PROCESS AND UNIT OPERATIONS FOR AGRI-INTELLIGENCE ENGINEERING
เรียนรู้โครงและองค์ประกอบทางกายภาพและทางเคมี และการใช้ประโยชน์จากข้าว ข้าวสาลี และธัญพืชประเภทอื่นๆ เทคโนโลยีของกระบวนการผลิตของข้าว ข้าวสาลี และธัญพืชประเภทอื่นๆ ผลผลิตที่ได้จากธัญพืช เช่น เมล็ดที่ผ่านการสี แป้ง ผลิตภัณฑ์พลอยได้จากการผลิต อาหารและผลผลิตที่ไม่ได้อาหารที่ใช้ธัญพืชเป็นฐานอื่นๆ
The structure, composition (both biological and chemical) and utilization of rice, wheat and other cereal grains; the technology of production process of rice, wheat and other cereal grains; the products of cereal grains such as milled grains, starches, flours, milling by products, other food and non-food product from cereal process.
01106137 พลังงานชีวภาพ BIOENERGY 3 (3-0-6)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE
พลังงาน วัสดุชีวมวลและสมบัติของวัสดุชีวมวล การใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิงโดยตรง กระบวนการไพโรไลซิส กระบวนการทอริฟิเคชั่น กระบวนการคาร์บอนไนเซชั่น กระบวนการแก๊สซิฟิเคชั่น การผลิตก๊าซชีวภาพ การผลิตไบโอดีเซลและเอทานอล การประเมินศักยภาพและเทคโนโลยีของการนําพลังงานมาใช้
Energy, biomass material and properties of biomass material, using of biomass directly for fuel, pyrolysis process, torification process, carbonization process, gasification process, biogas production, biodiesel and ethanol production, potential evaluation and technology of the energy application.
01106138 เทคโนโลยีการเก็บรักษาและบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตผลเกษตร STORAGE AND PACKAGING TECHNOLOGY FOR AGRICULTURAL PRODUCT 3 (3-0-6)
วิชาบังคับก่อน : 01106114 วิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวสมัยใหม่
PREREQUISITE : 01106114 MODERN POST HARVEST ENGINEERING
ความสำคัญของการเก็บรักษาผลิตผลเกษตรและบรรจุภัณฑ์ การสูญเสียของผลิตผลเกษตรหลังการเก็บเกี่ยว สภาวะในการเก็บรักษาผลผลิตเกษตร การออกแบบระบบการเก็บรักษาผลิตผลเกษตร, สมบัติของวัสดุบรรจุภัณฑ์ ผลกระทบของบรรจุภัณฑ์ต่อคุณภาพของผลผลิต เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ วิธีการบรรจุ การออกแบบและทดสอบบรรจุภัณฑ์ การคำนวณความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์สำหรับการเก็บรักษาและบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตผลเกษตร
Importance of agricultural product storage and packaging, loss of agricultural product on post harvest period, storage condition of agricultural product, design of agricultural product storage system, properties of packaging materials, impact of packaging on produce quality, packaging technology, packaging method, design and testing of packages, economic feasibility analysis for agricultural product storage and packaging.

กลุ่มวิชาเลือกทั่วไป/สามัญ

01106139 แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของระบบเกษตรและชีววิทยาเบื้องต้น INTRODUCTION TO SIMULATION AND MODELING IN AGRICULTURAL AND BIOLOGICAL SYSTEMS 3 (3-0-6)
วิชาบังคับก่อน : 01006032 สมการอนุพันธ์และพีชคณิตเชิงเส้นพื้นฐาน
PREREQUISITE : 01006032 ELEMENTARY DIFFERENTIAL EQUATIONS AND LINEAR ALGEBRA
พื้นฐานการจำลองระบบทางการเกษตร เทคนิคการจำลองเชิงตัวเลข การตรวจสอบความถูกต้องของแบบจำลอง
Fundamentals of simulation and modelling in agricultural systems; numerical simulation techniques, validation, and verification.
01106140 การวิเคราะห์ภาพถ่ายทางการเกษตร IMAGE ANALYSIS IN AGRICULTURE 3 (3-0-6)
วิชาบังคับก่อน : 01106105 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
PREREQUISITE : 01106105 COMPUTER PROGRAMMING
ทฤษฎี อัลกอริทึม และการบันทึกภาพและวิดีโอดิจิตอล การควอนไตซสัญญาณภาพ การแปลงสัญญาณภาพ การเพิ่มคุณภาพของภาพ การกรองสัญญาณภาพ การประมวลผลภาพแบบหลายสเปกตรัม การสร้างภาพขึ้นใหม่ การวิเคราะห์สัญญาณภาพ การกลั่นกรอง ลักษณะเดนของภาพ การแบงภาพ การแปลงรูปร่างลักษณะของภาพ และการบีบอัด สเตริโอวิชั่น กรณีศึกษาการประมวลผลและวิเคราะห์ภาพทางด้านวิศวกรรมเกษตร
Digital image and video signal; image acquisition; image quantization; image convolution; image enhancement; image filtering; image segmentation; feature identification; image representation; image transformation; image compression; multispectral image processing; stereovision case study of image processing and analysis in agriculture engineering;
01106141 การเรียนรู้ของเครื่อง MACHINE LEARNING 3 (2-2-6)
วิชาบังคับก่อน : 01106105 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
                         01106122 การวิเคราะห์ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้น
PREREQUISITE : 01106105 COMPUTER PROGRAMMING    
                             01106122 DATA ANALYTICS AND INTRODUCTION TO ARTIFICIAL INTELLIGENCE
หลักการการเรียนรู้ของเครื่อง การเรียนรู้แนวคิด การเรียนรู้แบบมีผู้ดูแล การเรียนรู้แบบไม่มีผู้ดูแล การเรียนรู้แบบมีแรงเสริม โครงข่ายประสาทเทียม การเรียนรู้เชิงลึก วิธีเชิงพันธุกรรม การเขียนโปรแกรมและการประยุกต์ในงานวิศวกรรมเกษตร
Concept of machine learning; Concept learning; Supervised learning; Unsupervised learning; Reinforcement learning; Artificial neural network; Deep learning; Genetic Algorithm; Programing and its application in agricultural engineering.
01106142 การพัฒนาซอฟแวร์สำหรับการเกษตร SOFTWARE DEVELOPMENT FOR AGRICULTURE 3 (3-0-6)
วิชาบังคับก่อน : 01106105 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
PREREQUISITE : 01106105 COMPUTER PROGRAMMING
วิชานี้เป็นการแนะนำนักศึกษาถึงแนวคิด หลักการปฏิบัติ และการจัดการพัฒนาซอฟแวร์โดยซอฟต์แวร์ได้รับการพัฒนานั้นอยู่ภายใต้เวลาและงบประมาณที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ นอกจากนั้นนักศึกษาจะได้เรียนรู้และปฎิบัติการวิธีการใช้ซอฟต์แวร์เพื่อการเกษตรรวมถึงหลักการของกระบวนการดำเนินงานและการออกแบบฐานข้อมูล
This module introduces students to the concepts, practice and management of software development to ensure that the software is developed on time, within budget and is fit for purpose. In addition, the students will also learn and practice how to implement the software for agriculture including the principle of implementation process and database design.
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์สายตรง 0-2329-8337-8
โทรสาร 0-2329-8336

Scroll to Top