วิศวกรรมการขนถ่ายวัสดุ
MATERIAL HANDLING ENGINEERING
01106116 วิศวกรรมการขนถ่ายวัสดุ MATERIAL HANDLING ENGINEERING 3 (3-0-6)
วิชาบังคับก่อน : 01106104 สมบัติทางวิศวกรรมของวัสดุทางการเกษตร
PREREQUISITE : 01106104 ENGINEERING PROPERTIES OF AGRICULTURAL MATERIALS
ชนิดของอุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุ ลักษณะของวัสดุแบ่งตามหลักการขนถ่ายวัสดุ การออกแบบระบบการเคลื่อนไหลของวัสดุ เทคนิคการวิเคราะห์การเคลื่อนไหลของวัสดุ หลักการเลือกอุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุให้เหมาะสม และการออกแบบอุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุหลัก เช่น อุปกรณ์ลำเลียงด้วยแรงโน้มถ่วงโลก สายพานลำเลียง เกลียวลำเลียง อุปกรณ์ลำเลียงด้วยลม กะพ้อลำเลียง และโซ่แผ่น
Types of material handling equipment; types of materials according to the principle of material handling; design of material flow systems; material flow analysis technique; selection of material handling equipment; and design of principal material handling equipment such as gravity conveyor, belt conveyor, screw conveyor, pneumatic conveyor, bucket elevator, and flat top plate chain conveyor.
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์สายตรง 0-2329-8337-8
โทรสาร 0-2329-8336
Scroll to Top