วิศวกรรมดินและน้ำ

SOIL AND WATER ENGINEERING
01106113 วิศวกรรมดินและน้ำ SOIL AND WATER ENGINEERING 3 (2-2-5)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE
บทนำ ดิน ความสัมพันธ์ของดินและน้ำ การเคลื่อนที่ของน้ำผ่านดิน ความต้องการน้ำของพืช วิธีการให้น้ำพืช การส่งน้ำ การวัดน้ำ การระบายน้ำ ลุ่มน้ำ น้ำท่า การพังทลายของดินและการควบคุม
Introduction, soil, soil – water relationship, flow of water through soil, crop water requirement, methods of irrigation, water conveyance, water measurement, drainag, watershed, runoff, soil erosion and control.
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์สายตรง 0-2329-8337-8
โทรสาร 0-2329-8336

Scroll to Top