ชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหารและเกษตรอัจฉริยะ
ชื่อภาษาอังกฤษDoctor of Engineering Program in Food and Agricultural Intelligence Engineering

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมอาหารและเกษตรอัจฉริยะ)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Doctor of Engineering (Food and Agricultural Intelligence Engineering)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : วศ.ด. (วิศวกรรมอาหารและเกษตรอัจฉริยะ )
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : D. Eng. (Food and Agricultural Intelligence Engineering)

ปรัชญาของหลักสูตร

การผลิตบัณฑิตที่สามารถสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ด้านวิศวกรรมอาหารและเกษตรอัจฉริยะ รวมทั้งศาสตร์ของวัสดุทางการเกษตรและอาหารเพื่อพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมเกษตรอัจฉริยะ เป็นพื้นฐานในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

จำนวนหน่วยกิต รูปแบบ

จำนวนหน่วยกิต :
         – แบบ 1.1 สําหรับผู้เข้าศึกษาสําเร็จปริญญาโท 48 หน่วยกิต
         – แบบ 2.1 สําหรับผู้เข้าศึกษาสําเร็จปริญญาโท 48 หน่วยกิต
         – แบบ 2.2 สําหรับผู้เข้าศึกษาสําเร็จปริญญาตรี 72 หน่วยกิต
รูปแบบ :
               ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยใน 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ ซึ่ง 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และภาคฤดูร้อน ให้กำหนดระยะเวลาโดยสัดส่วนเทียบเคียงได้กับภาคการศึกษาปกติ

ภาษาที่ใช้ : หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

  • วัน – เวลาราชการปกติ

  • นอกวัน – เวลาราชการ

วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 17.30 – 20.30 น.

วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 12.00 น. , 13.00 – 16.00 น. , 17.30 – 20.30 น.

ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม – เดือนพฤศจิกายน

ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

(1) ผู้เชี่ยวชาญในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
(2) อาจารย์ในสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน
(3) นักวิจัยและพัฒนาในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
(4) อาชีพอิสระ เช่น เจ้าของกิจการทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นต้น
(5) นักวิเคราะห์โครงการด้านเกษตรอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมอาหาร
(6) นักพัฒนาเครื่องจักร/อุปกรณ์/กระบวนการผลิตอาหารและเกษตรอัจฉริยะ
(7) ที่ปรึกษาระบบการผลิตในด้านเกษตรอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมอาหารและเกษตรอัจฉริยะ
(8) ผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมอาหาร และเกษตรอัจฉริยะ
(9) ผู้ตรวจสอบด้านเกษตรอุตสาหกรรม ระบบการผลิตอาหารและเกษตรอัจฉริยะ

ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์สายตรง 0-2329-8337-8
โทรสาร 0-2329-8336
Scroll to Top