วิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวอัจฉริยะ

INTELLIGENT POSTHARVEST ENGINEERING

01106114 วิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวอัจฉริยะ INTELLIGENT POSTHARVEST ENGINEERING 3 (2-2-5)
วิชาบังคับก่อน : 01106104 สมบัติทางวิศวกรรมของวัสดุทางการเกษตร
PREREQUISITE : 01106104 ENGINEERING PROPERTIES OF AGRICULTURAL MATERIALS
สรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยว เครื่องจักรกลหลังการเก็บเกี่ยว กระบวนการหลังการเก็บเกี่ยว ได้แก่ การตรวจสอบคุณภาพ การเก็บรักษาและการแปรรูป การควบคุมและป้องกันโรคแมลง และระบบสายโซ่ความเย็น ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ในกระบวนการหลังการเก็บเกี่ยว การวิเคราะห์ข้อมูลในกระบวนการหลังการเก็บเกี่ยว การประยุกต์อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งสำหรับกระบวนการหลังการเก็บเกี่ยว การประยุกต์ปัญญาประดิษฐ์ในกระบวนการหลังการเก็บเกี่ยว
Postharvest physiology; Postharvest machinery; Postharvest process including quality evaluation, storage and processing, disease and insect control and cold chain system; Automation and robotic in postharvest process; Data analytics in postharvest process; Application of Internal of thing for postharvest process, Application of artificial intelligence in postharvest process
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์สายตรง 0-2329-8337-8
โทรสาร 0-2329-8336
Scroll to Top