สมบัติทางวิศวกรรมของวัสดุทางการเกษตร

ENGINEERING PROPERTIES OF AGRICULTURAL MATERIALS

01106104 สมบัติทางวิศวกรรมของวัสดุทางการเกษตร ENGINEERING PROPERTIES OF AGRICULTURAL MATERIALS 3 (2-2-5)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE
ทฤษฎีและวิธีการวัดสมบัติทางวิศวกรรมของวัสดุทางการเกษตร ได้แก่ สมบัติทางกายภาพ ทางกล ทางความร้อน ทางไฟฟ้า ทางความเป็นของไหล ทางทัศนศาสตร์ และสมบัติที่เกี่ยวกับน้ำในผลผลิต
Theories and measurement methods of engineering properties of agricultural materials including physical, mechanical, thermal, electrical, fluid, optical properties and properties related to water in the materials.
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์สายตรง 0-2329-8337-8
โทรสาร 0-2329-8336

Scroll to Top