สหกิจศึกษา

CO-OPERATIVE EDUCATION

01006029 สหกิจศึกษา CO-OPERATIVE EDUCATION 6 (0-45-0)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE
นักศึกษาร่วมทำงานกับภาคอุตสาหกรรม เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ และมีการคัดเลือกและการประเมินจากคณะกรรมการของภาควิชาฯ
The students participate in the cooperative work with industrial partners at least 16 weeks. The approval and evaluation by the department committee is required.
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์สายตรง 0-2329-8337-8
โทรสาร 0-2329-8336
Scroll to Top