ชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหารและเกษตรอัจฉริยะ
ชื่อภาษาอังกฤษ Master of Engineering Program in Food and Agricultural Intelligence Engineering

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมอาหารและเกษตรอัจฉริยะ)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Master of Engineering (Food and Agricultural Intelligence Engineering)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : วศ.ม. (วิศวกรรมอาหารและเกษตรอัจฉริยะ)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : M.Eng. (Food and Agricultural Intelligence Engineering)

ปรัชญาของหลักสูตร

การผลิตบัณฑิตที่สามารถนำความรู้ด้านวิศวกรรมอาหาร วิศวกรรมเกษตร และระบบอัจฉริยะทางการเกษตรและอาหาร มาประยุกต์ใช้เพื่อปฏิบัติงาน พัฒนากระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม เป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

จำนวนหน่วยกิต รูปแบบ

จำนวนหน่วยกิต : แผน ก  แบบ ก1 36 หน่วยกิต

                       แผน ก แบบ ก2  36 หน่วยกิต

                       แผน ข             36 หน่วยกิต 

ภาษาที่ใช้ : หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

  • วัน – เวลาราชการปกติ

  • นอกวัน – เวลาราชการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 17.30 – 20.30 น.

เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 09.00 – 20.30 น.

ภาคการศึกษาที่ 1   เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม

ภาคการศึกษาที่ 2   เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1) นักวิชาการ/นักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

(2) นักวิเคราะห์โครงการด้านอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเกษตร ระบบอัจฉริยะทางการเกษตรและอาหาร

(3) นักวางแผน/นักออกแบบโครงการด้านอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเกษตร ระบบอัจฉริยะทางการเกษตรและอาหาร

(4) นักพัฒนากระบวนการผลิตอาหาร การเกษตร ระบบอัจฉริยะทางการเกษตรและอาหาร

(5) ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเกษตร ระบบอัจฉริยะทางการเกษตรและอาหาร

(6) ผู้ตรวจสอบระบบการผลิตอาหาร ระบบอุตสาหกรรมเกษตร

ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์สายตรง 0-2329-8337-8
โทรสาร 0-2329-8336
Scroll to Top