ชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมการเกษตร (ต่อเนื่อง)
ชื่อภาษาอังกฤษ Bachelor of Engineering Program in Agro-Industrial Systems Engineering (Continuing Education)

ชื่อปริญญาและสาขาวิช

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมการเกษตร)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Engineering (Agro-Industrial Systems Engineering)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : วศ.บ. (วิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมการเกษตร)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.Eng. (Agro-Industrial Systems Engineering)

ปรัชญาของหลักสูตร

ผลิตบัณฑิตวิศวกรรมเกษตรให้เป็นผู้มีความรู้ทั้งทางทฤษฏีและปฏิบัติ สามารถเรียนรู้และนำเทคโนโลยีสมัยใหม่และนวัตกรรมมาใช้ได้อย่างเหมาะสม มีภาวะผู้นำ มีความรับผิดชอบต่อสังคม และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ ในการพัฒนาระบบการผลิตทางการเกษตรซึ่งเป็นรากฐานที่สําคัญของประเทศ ไม่ว่าจะเพื่อส่งเสริมความ ได่เปรียบด้านการแข่งขันระดับนานาชาติหรือเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายในประเทศ จําเป็นต้องใช้ความรู้และ ทักษะทางวิศวกรรมเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ การออกแบบ การแก้ปัญหา รวมถึง การควบคุมการดําเนินการ หรือการจัดสร้างระบบหรือเครื่องจักรที่เกี่ยวข้อง โดยวิศวกรที่สามารถทํางานดังกล่าวได้ยังต้องมีความเข้าใจใน ระบบการผลิตทางการเกษตร สามารถประยุกต์ความรู้พื้นฐานและบูรณาการเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อแก้ปัญหา เชิงระบบ รวมถึงสามารถพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้อย่างยั่งยื่น

หลักสูตรวิศวกรรมเกษตร คณะ วิศวกรรมศาสตร์ สจล. มีการดําเนินการผลิตบัณฑิตทางวิศวกรรมเกษตรและพัฒนาเนื้อหาของหลักสูตรมาอย่าง ต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศในการผลิตและพัฒนาบุคลากรในสาขาที่ได้กล่าวมา

จำนวนหน่วยกิต รูปแบบ และประเภทของหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิต : 111 หน่วยกิต

รูปแบบ : หลักสูตรปริญญาตรี 3 ปี (ต่อเนื่อง) ทางวิชาชีพ แบบพหุวิทยาการ

ประเภทของหลักสูตร

หลักสูตรทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

– วิศวกรที่นำเทคโนโลยีมาใช้ในด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรรวมถึงอาชีพที่ใช้ความรู้ด้านวิศวกรรมเกษตรในทุกองค์กร
– วิศวกรควบคุมการผลิต วิศวกรซ่อมบำรุง ในโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร และโรงงานประเภทอื่นๆ
– วิศวกรที่ปรึกษาออกแบบระบบจัดการด้านการเกษตร
– วิศวกรฝ่ายขาย เครื่องมือ เครื่องจักรด้านการเกษตร
– อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ ในสถาบันการศึกษา รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนและหน่วยงานอิสระ
– นักการขาย เจ้าของธุรกิจ และอาชีพอิสระอื่นๆ

แผนการศึกษา

ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์สายตรง 0-2329-8337-8
โทรสาร 0-2329-8336
Scroll to Top