ชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ
ชื่อภาษาอังกฤษ Bachelor of Engineering Program in Agri-Intelligence Engineering

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Engineering (Agri-Intelligence Engineering)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B. Eng. (Agri-Intelligence Engineering)

ปรัชญาของหลักสูตร

          ผลิตบัณฑิตวิศวกรรมเกษตรให้เป็นผู้มีความรู้ทั้งทางทฤษฏีและปฏิบัติ สามารถเรียนรู้และนำเทคโนโลยีสมัยใหม่และนวัตกรรมมาใช้ได้อย่างเหมาะสม มีภาวะผู้นำ มีความรับผิดชอบต่อสังคม และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ ในการพัฒนาระบบการผลิตทางการเกษตรซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญของประเทศ ไม่ว่าจะเพื่อส่งเสริมความได้เปรียบด้านการแข่งขันระดับนานาชาติหรือเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายในประเทศ จำเป็นต้องใช้ ความรู้และทักษะทางวิศวกรรมเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ การออกแบบ การแก้ปัญหา รวมถึง การควบคุมการดำเนินการหรือการจัดสร้างระบบหรือเครื่องจักรที่เกี่ยวข้อง โดยวิศวกรที่สามารถทำงานดังกล่าวได้ยังต้องมีความเข้าใจในระบบการผลิตทางการเกษตร สามารถประยุกต์ความรู้พื้นฐานและบูรณาการเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อแก้ปัญหาเชิงระบบ รวมถึงสามารถพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้อย่างยั่งยื่น

          หลักสูตรวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. มีการดำเนินการผลิตบัณฑิตทางวิศวกรรมเกษตรและพัฒนาเนื้อหาของหลักสูตรมาอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อเทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์เข้ามามีบทบาทที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศ หลักสูตรจึงนำศาสตร์ดังกล่าวมาเป็นองค์ประกอบหลักอีกประการหนึ่ง และเปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็นวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศในการผลิตและพัฒนาบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรมการเกษตรในยุคใหม่

จำนวนหน่วยกิต รูปแบบ และประเภทของหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิต : 143 หน่วยกิต
รูปแบบ : หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี

ประเภทของหลักสูตร
– หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ แบบพหุวิทยาการ
– หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการแบบก้าวหน้าทางวิชาการ แบบพหุวิทยาการ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

– วิศวกรที่นำเทคโนโลยีมาใช้ในด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรรวมถึงอาชีพที่ใช้ความรู้ด้านวิศวกรรมเกษตรในทุกองค์กร
– วิศวกรควบคุมการผลิต วิศวกรซ่อมบำรุง ในโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร และโรงงานประเภทอื่นๆ
– วิศวกรที่ปรึกษาออกแบบระบบจัดการด้านการเกษตร
– วิศวกรฝ่ายขาย เครื่องมือ เครื่องจักรด้านการเกษตร
– นักพัฒนาโปรแกรมสำหรับงานด้านเกษตรอัจฉริยะ
– อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ ในสถาบันการศึกษา รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนและหน่วยงานอิสระ
– นักการขาย เจ้าของธุรกิจ และอาชีพอิสระอื่นๆ

แผนการศึกษา

ผู้เข้าเยี่ยมชมหลักสูตรและผู้ที่สนใจสามารถ “คลิกที่ชื่อรายวิชา” เพื่อเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

ชื่อวิชา                                                                                              หน่วยกิต

แคลคูลัส 1                                                                                         3 (3-0-6)

ฟิสิกส์ทั่วไป 1                                                                                      3 (3-0-6)

ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1                                                                          1 (0-3-2)

เคมีทั่วไป                                                                                            3 (3-0-6)

ปฏิบัติการเคมีทั่วไป                                                                                1 (0-3-2)

เขียนแบบวิศวกรรม                                                                               3 (2-2-5)

กลศาสตร์วิศวกรรม                                                                               3 (3-0-6)

เตรียมความพร้อมสำหรับวิศวกร                                                               1 (0-3-2)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ภาษาอังกฤษพื้นฐาน)                                                 3 (3-0-6)

รวม                                                                                                     21

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

ชื่อวิชา                                                                                                หน่วยกิต

แคลคูลัส 2                                                                                           3 (3-0-6)

ฟิสิกส์ทั่วไป 2                                                                                         3 (3-0-6)

ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2                                                                            1 (0-3-2)

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์                                                                   3 (2-2-5)

การแนะนำพื้นฐานทางวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ                                                1 (0-3-0)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (กลุ่มสาระวิถีแห่งสังคม)                                                 3 (X-X-X)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (กลุ่มสาระคุณค่าแห่งชีวิต)                                              3 (X-X-X)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (โรงเรียนสร้างเสน่ห์)                                                     2 (1-2-3)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (กีฬาและนันทนาการ)                                                     1 (0-3-2)

รวม                                                                                                        20 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

ชื่อวิชา                                                                                                 หน่วยกิต

สมการอนุพันธ์และพีชคณิตเชิงเส้นพื้นฐาน                                                        3 (3-0-6)

พืชและสัตวศาสตร์สำหรับวิศวกรรมเกษตร                                                        3 (2-2-5)

กลศาสตร์ของวัสดุ                                                                                      3 (3-0-6)

กลศาสตร์ของไหล                                                                                       3 (2-2-5)

อุณหพลศาสตร์และการประยุกต์                                                                      3 (3-0-6)

พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า                                                                                 3 (2-2-5)

โรงปฏิบัติการ                                                                                             1 (0-3-2)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ)                                                  3 (3-0-6)

รวม                                                                                                        22

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

ชื่อวิชา                                                                                                  หน่วยกิต

ความน่าจะเป็นและสถิติสำหรับวิศวกรรม                                                            3 (2-2-5)

สมบัติทางวิศวกรรมของวัสดุทางการเกษตร                                                        3 (2-2-5)

กลศาสตร์และการออกแบบเครื่องจักรกลทางการเกษตร                                         3 (3-0-6)

เครื่องจักรกลเกษตร                                                                                     3 (2-2-5)

วิศวกรรมดินและน้ำ                                                                                      3 (2-2-5)

เครื่องมือวัดและระบบ IoT ทางการเกษตร                                                           3 (2-2-5)

ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ 1                                                         1 (0-3-0)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป(กลุ่มสาระศาสตร์แห่งการคิด)                                               3 (X-X-X)

รวม                                                                                                      22

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

ชื่อวิชา                                                                                                     หน่วยกิต

เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมและการเกษตรอย่างยั่งยืน                                               3 (3-0-6)

วิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวอัจฉริยะ                                                                 3 (2-2-5)

วิศวกรรมการขนถ่ายวัสดุ                                                                             3 (3-0-6)

การควบคุมไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์                                                              3 (2-2-5)

การวิเคราะห์ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้น                                                   3 (2-2-5)

วิชาเลือกเฉพาะสาขา                                                                                  3 (3-0-6)

รวม                                                                                                       18

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

    ชื่อวิชา                                                                                                  หน่วยกิต

กระบวนการผลิตและหน่วยปฏิบัติการฯ                                                             3 (2-2-5)

ระบบเมคคาทรอนิกส์ทางการเกษตร                                                                 3 (2-2-5)

เทคโนโลยีโรงงานผลิตพืชและโรงเรือนกรีนเฮาส์ฯ                                                3 (2-2-5)

เทคโนโลยีเกษตรแม่นยำ                                                                               3 (2-2-5)

ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ 2                                                       1 (0-3-0)

วิชาเลือกเฉพาะสาขา                                                                                   3 (3-0-6)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร)                                             3 (X-X-X)

รวม                                                                                                       19

ปีที่ 3 ภาคฤดูร้อน

ชื่อวิชา                                                                                                     หน่วยกิต

การฝึกงานอุตสาหกรรม                                                                               0 (0-45-0)

รวม                                                                                                       0

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

ชื่อวิชา                                                                                                     หน่วยกิต

โครงงานวิศวกรรมเกษตรอัจริยะ                                                                      6 (0-18-0)

รวม                                                                                                       6

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

ชื่อวิชา                                                                                                    หน่วยกิต

โครงงานการออกแบบขั้นสูง                                                                             3 (0-6-3)

วิชาเลือกเสรี                                                                                                3 (X-X-X)

วิชาเลือกเสรี                                                                                                3 (X-X-X)

วิชาศึกษาทั่วไป (กลุ่มศิลปะแห่งการจัดการ)                                                          3 (X-X-X)

วิชาศึกษาทั่วไป (เลือกเรียนจากทั้ง 5 กลุ่มสาระ)                                                     3 (X-X-X)

วิชาศึกษาทั่วไป (กลุ่มสาระภาษาและการสื่อสาร)                                                     3 (X-X-X)

รวม                                                                                                         18

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

   ชื่อวิชา                                                                                                  หน่วยกิต

สหกิจศึกษา                                                                                              6 (0-45-0)

รวม                                                                                                     6

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

    ชื่อวิชา                                                                                                  หน่วยกิต

โครงงานการออกแบบขั้นสูง                                                                         3 (0-6-3)

  วิชาเลือกเสรี                                                                                            3 (X-X-X)  

วิชาเลือกเสรี                                                                                            3 (X-X-X)

วิชาศึกษาทั่วไป (กลุ่มศิลปะแห่งการจัดการ)                                                      3 (X-X-X)

วิชาศึกษาทั่วไป (เลือกเรียนจากทั้ง 5 กลุ่มสาระ                                                  3 (X-X-X)

วิชาศึกษาทั่วไป (กลุ่มสาระภาษาและการสื่อสาร)                                                 3 (X-X-X)

รวม                                                                                                     18

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

ชื่อวิชา                                                                                                    หน่วยกิต

การปฏิบัติการฝึกงานต่างประเทศ                                                                   6 (0-45-0)

รวม                                                                                                   6

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

ชื่อวิชา                                                                                                  หน่วยกิต

โครงงานการออกแบบขั้นสูง                                                                          3 (0-6-3)

วิชาเลือกเสรี                                                                                            3 (X-X-X)

วิชาเลือกเสรี                                                                                            3 (X-X-X)

วิชาศึกษาทั่วไป (กลุ่มศิลปะแห่งการจัดการ)                                                      3 (X-X-X)

วิชาศึกษาทั่วไป (เลือกเรียนจากทั้ง 5 กลุ่มสาระ)                                                3 (X-X-X)

วิชาศึกษาทั่วไป (กลุ่มสาระภาษาและการสื่อสาร)                                               3 (X-X-X)

รวม                                                                                                  18

ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์สายตรง 0-2329-8337-8
โทรสาร 0-2329-8336
Scroll to Top