ชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ
ชื่อภาษาอังกฤษ Bachelor of Engineering Program in Agri-Intelligence Engineering

วัตถุประสงค์หลักสูตร

เพื่อผลิตวิศวกรหรือบุคลากรที่มีทักษะทางวิศวกรรมและทักษะทางสัมคมสามารถปฏิบัติงานทางวิศวกรรมเกษตรหรืองานวิศวกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตระหนักถึงจรรยาบรรณวิศวกร

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Engineering (Agri-Intelligence Engineering)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B. Eng. (Agri-Intelligence Engineering)

ปรัชญาของหลักสูตร

          ผลิตบัณฑิตวิศวกรรมเกษตรให้เป็นผู้มีความรู้ทั้งทางทฤษฏีและปฏิบัติ สามารถเรียนรู้และนำเทคโนโลยีสมัยใหม่และนวัตกรรมมาใช้ได้อย่างเหมาะสม มีภาวะผู้นำ มีความรับผิดชอบต่อสังคม และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ ในการพัฒนาระบบการผลิตทางการเกษตรซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญของประเทศ ไม่ว่าจะเพื่อส่งเสริมความได้เปรียบด้านการแข่งขันระดับนานาชาติหรือเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายในประเทศ จำเป็นต้องใช้ ความรู้และทักษะทางวิศวกรรมเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ การออกแบบ การแก้ปัญหา รวมถึง การควบคุมการดำเนินการหรือการจัดสร้างระบบหรือเครื่องจักรที่เกี่ยวข้อง โดยวิศวกรที่สามารถทำงานดังกล่าวได้ยังต้องมีความเข้าใจในระบบการผลิตทางการเกษตร สามารถประยุกต์ความรู้พื้นฐานและบูรณาการเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อแก้ปัญหาเชิงระบบ รวมถึงสามารถพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้อย่างยั่งยื่น

          หลักสูตรวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. มีการดำเนินการผลิตบัณฑิตทางวิศวกรรมเกษตรและพัฒนาเนื้อหาของหลักสูตรมาอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อเทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์เข้ามามีบทบาทที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศ หลักสูตรจึงนำศาสตร์ดังกล่าวมาเป็นองค์ประกอบหลักอีกประการหนึ่ง และเปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็นวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศในการผลิตและพัฒนาบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรมการเกษตรในยุคใหม่

ผลลัพธ์การศึกษา

1. สามารถตรวจสอบและวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพ เคมีและวิศวกรรมของวัสดุทางการเกษตร
2. สามารถออกแบบระบบการให้น้ำพืช วิธีการอนุรักษ์ดินและน้ำ วิธีการจัดการแหล่งน้ำเพื่อ การเกษตร
3. สามารถออกแบบและสร้างโรงเรือนเพื่อการผลิตพืช plant factory และโรงเรือนเพื่อการเลี้ยงสัตว์
4. สามารถออกแบบ พัฒนา สร้าง เลือกใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์ในการเกษตรตั้งแต่กระบวนการก่อนการเก็บเกี่ยวและกระบวนการหลังการเก็บเกี่ยว
5. สามารถออกแบบ พัฒนา สร้างเลือกใช้งานและบำรุงรักษาโรงจัดเก็บผลิตผลเกษตร
6. สามารถประยุกต์ใช้เซ็นเซอร์สมองกลฝังตัว Internet of thing (IoT) GPS GIS Remote sensing และปัญญาประดิษฐ์ในการเกษตรได้
7. สามารถวางแผนการทดลอง เก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล (Data analytics) ทางการเกษตรและใช้ ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในการเกษตรกรรม
8. สามารถวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม การจัดการการเกษตรเชิงพาณิชย์การเป็นผู้ประกอบการ และการพัฒนานวัตกรรม
9. สามารถทำงานเป็นทีมทั้งในบทบาทของผู้นำและผู้ตาม สามารถบริหารจัดการงานที่รับผิดชอบให้ สำเร็จตามแผนและเวลาที่กำหนด
10. สามารถสื่อสารในหน้าที่การงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
11. เข้าใจและปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิศวกร และคำนึงถึงความปลอดภัยและผลกระทบของการ ทำงานต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
12. มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการทำงาน

 

จำนวนหน่วยกิต รูปแบบ และประเภทของหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิต : 143 หน่วยกิต
รูปแบบ : หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี

ประเภทของหลักสูตร
– หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ แบบพหุวิทยาการ
– หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการแบบก้าวหน้าทางวิชาการ แบบพหุวิทยาการ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

– วิศวกรที่นำเทคโนโลยีมาใช้ในด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรรวมถึงอาชีพที่ใช้ความรู้ด้านวิศวกรรมเกษตรในทุกองค์กร
– วิศวกรควบคุมการผลิต วิศวกรซ่อมบำรุง ในโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร และโรงงานประเภทอื่นๆ
– วิศวกรที่ปรึกษาออกแบบระบบจัดการด้านการเกษตร
– วิศวกรฝ่ายขาย เครื่องมือ เครื่องจักรด้านการเกษตร
– นักพัฒนาโปรแกรมสำหรับงานด้านเกษตรอัจฉริยะ
– อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ ในสถาบันการศึกษา รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนและหน่วยงานอิสระ
– นักการขาย เจ้าของธุรกิจ และอาชีพอิสระอื่นๆ

แผนการศึกษา

ผู้เข้าเยี่ยมชมหลักสูตรและผู้ที่สนใจสามารถ “คลิกที่ชื่อรายวิชา” เพื่อเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

ชื่อวิชา                                                                                              หน่วยกิต

แคลคูลัส 1                                                                                         3 (3-0-6)

ฟิสิกส์ทั่วไป 1                                                                                      3 (3-0-6)

ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1                                                                          1 (0-3-2)

เคมีทั่วไป                                                                                            3 (3-0-6)

ปฏิบัติการเคมีทั่วไป                                                                                1 (0-3-2)

เขียนแบบวิศวกรรม                                                                               3 (2-2-5)

กลศาสตร์วิศวกรรม                                                                               3 (3-0-6)

เตรียมความพร้อมสำหรับวิศวกร                                                               1 (0-3-2)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ภาษาอังกฤษพื้นฐาน)                                                 3 (3-0-6)

รวม                                                                                                     21

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

ชื่อวิชา                                                                                                หน่วยกิต

แคลคูลัส 2                                                                                           3 (3-0-6)

ฟิสิกส์ทั่วไป 2                                                                                         3 (3-0-6)

ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2                                                                            1 (0-3-2)

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์                                                                   3 (2-2-5)

การแนะนำพื้นฐานทางวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ                                                1 (0-3-0)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (กลุ่มสาระวิถีแห่งสังคม)                                                 3 (X-X-X)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (กลุ่มสาระคุณค่าแห่งชีวิต)                                              3 (X-X-X)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (โรงเรียนสร้างเสน่ห์)                                                     2 (1-2-3)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (กีฬาและนันทนาการ)                                                     1 (0-3-2)

รวม                                                                                                        20 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

ชื่อวิชา                                                                                                 หน่วยกิต

สมการอนุพันธ์และพีชคณิตเชิงเส้นพื้นฐาน                                                        3 (3-0-6)

พืชและสัตวศาสตร์สำหรับวิศวกรรมเกษตร                                                        3 (2-2-5)

กลศาสตร์ของวัสดุ                                                                                      3 (3-0-6)

กลศาสตร์ของไหล                                                                                       3 (2-2-5)

อุณหพลศาสตร์และการประยุกต์                                                                      3 (3-0-6)

พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า                                                                                 3 (2-2-5)

โรงปฏิบัติการ                                                                                             1 (0-3-2)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ)                                                  3 (3-0-6)

รวม                                                                                                        22

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

ชื่อวิชา                                                                                                  หน่วยกิต

ความน่าจะเป็นและสถิติสำหรับวิศวกรรม                                                            3 (2-2-5)

สมบัติทางวิศวกรรมของวัสดุทางการเกษตร                                                        3 (2-2-5)

กลศาสตร์และการออกแบบเครื่องจักรกลทางการเกษตร                                         3 (3-0-6)

เครื่องจักรกลเกษตร                                                                                     3 (2-2-5)

วิศวกรรมดินและน้ำ                                                                                      3 (2-2-5)

เครื่องมือวัดและระบบ IoT ทางการเกษตร                                                           3 (2-2-5)

ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ 1                                                         1 (0-3-0)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป(กลุ่มสาระศาสตร์แห่งการคิด)                                               3 (X-X-X)

รวม                                                                                                      22

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

ชื่อวิชา                                                                                                     หน่วยกิต

เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมและการเกษตรอย่างยั่งยืน                                               3 (3-0-6)

วิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวอัจฉริยะ                                                                 3 (2-2-5)

วิศวกรรมการขนถ่ายวัสดุ                                                                             3 (3-0-6)

การควบคุมไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์                                                              3 (2-2-5)

การวิเคราะห์ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้น                                                   3 (2-2-5)

วิชาเลือกเฉพาะสาขา                                                                                  3 (3-0-6)

รวม                                                                                                       18

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

    ชื่อวิชา                                                                                                  หน่วยกิต

กระบวนการผลิตและหน่วยปฏิบัติการฯ                                                             3 (2-2-5)

ระบบเมคคาทรอนิกส์ทางการเกษตร                                                                 3 (2-2-5)

เทคโนโลยีโรงงานผลิตพืชและโรงเรือนกรีนเฮาส์ฯ                                                3 (2-2-5)

เทคโนโลยีเกษตรแม่นยำ                                                                               3 (2-2-5)

ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ 2                                                       1 (0-3-0)

วิชาเลือกเฉพาะสาขา                                                                                   3 (3-0-6)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร)                                             3 (X-X-X)

รวม                                                                                                       19

ปีที่ 3 ภาคฤดูร้อน

ชื่อวิชา                                                                                                     หน่วยกิต

การฝึกงานอุตสาหกรรม                                                                               0 (0-45-0)

รวม                                                                                                       0

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

ชื่อวิชา                                                                                                     หน่วยกิต

โครงงานวิศวกรรมเกษตรอัจริยะ                                                                      6 (0-18-0)

รวม                                                                                                       6

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

ชื่อวิชา                                                                                                    หน่วยกิต

โครงงานการออกแบบขั้นสูง                                                                             3 (0-6-3)

วิชาเลือกเสรี                                                                                                3 (X-X-X)

วิชาเลือกเสรี                                                                                                3 (X-X-X)

วิชาศึกษาทั่วไป (กลุ่มศิลปะแห่งการจัดการ)                                                          3 (X-X-X)

วิชาศึกษาทั่วไป (เลือกเรียนจากทั้ง 5 กลุ่มสาระ)                                                     3 (X-X-X)

วิชาศึกษาทั่วไป (กลุ่มสาระภาษาและการสื่อสาร)                                                     3 (X-X-X)

รวม                                                                                                         18

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

   ชื่อวิชา                                                                                                  หน่วยกิต

สหกิจศึกษา                                                                                              6 (0-45-0)

รวม                                                                                                     6

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

    ชื่อวิชา                                                                                                  หน่วยกิต

โครงงานการออกแบบขั้นสูง                                                                         3 (0-6-3)

  วิชาเลือกเสรี                                                                                            3 (X-X-X)  

วิชาเลือกเสรี                                                                                            3 (X-X-X)

วิชาศึกษาทั่วไป (กลุ่มศิลปะแห่งการจัดการ)                                                      3 (X-X-X)

วิชาศึกษาทั่วไป (เลือกเรียนจากทั้ง 5 กลุ่มสาระ                                                  3 (X-X-X)

วิชาศึกษาทั่วไป (กลุ่มสาระภาษาและการสื่อสาร)                                                 3 (X-X-X)

รวม                                                                                                     18

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

ชื่อวิชา                                                                                                    หน่วยกิต

การปฏิบัติการฝึกงานต่างประเทศ                                                                   6 (0-45-0)

รวม                                                                                                   6

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

ชื่อวิชา                                                                                                  หน่วยกิต

โครงงานการออกแบบขั้นสูง                                                                          3 (0-6-3)

วิชาเลือกเสรี                                                                                            3 (X-X-X)

วิชาเลือกเสรี                                                                                            3 (X-X-X)

วิชาศึกษาทั่วไป (กลุ่มศิลปะแห่งการจัดการ)                                                      3 (X-X-X)

วิชาศึกษาทั่วไป (เลือกเรียนจากทั้ง 5 กลุ่มสาระ)                                                3 (X-X-X)

วิชาศึกษาทั่วไป (กลุ่มสาระภาษาและการสื่อสาร)                                               3 (X-X-X)

รวม                                                                                                  18

ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์สายตรง 0-2329-8337-8
โทรสาร 0-2329-8336
Scroll to Top