สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาในปีสุดท้ายระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)ของปีการศึกษา 2564 เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในหลักสูตร วิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมการเกษตร (ต่อเนื่อง)

ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์สายตรง 0-2329-8337-8
โทรสาร 0-2329-8336
Scroll to Top