อุณหพลศาสตร์และการประยุกต์

THERMODYNAMICS AND THERMAL APPLICATIONS

01106109 อุณหพลศาสตร์และการประยุกต์THERMODYNAMICS AND THERMAL APPLICATIONS 3 (3-0-6)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE
กฎข้อที่หนึ่งของเทอร์โมไดนามิกส์ กฎข้อที่สองของเทอร์โมไดนามิกส์ วัฏจักรคาร์โนต์ พลังงาน เอนโทรปี และพื้นฐานของการถ่ายเทความร้อน กระบวนการทางเทอร์โมไดนามิกส์ ระบบทำความเย็นเบื้องต้น ระบบทำความเย็นแบบอัดไอ วัฎจักรทำความเย็น การคำนวณภาระความเย็น อุปกรณ์เพิ่มเติมอื่น ได้แก่ อุปกรณ์แยกไอ อุปกรณ์ช่วยระบายความร้อน หอระบายความร้อน ระบบทำความเย็นชนิดอื่นๆ แผนภูมิอากาศชื้นและการควบคุมสภาวะอากาศ การออกแบบระบบท่อส่งความเย็นและการระบายอากาศ ระบบทำความเย็นสำหรับการเก็บรักษาอาหาร
First law of thermodynamics; second law of thermodynamics; Carnot cycle; energy; entropy and basic of heat transfer. Thermodynamics process, basic refrigeration, vapor compression refrigeration, refrigeration cycle, cooling load calculation, others additional refrigerating devices which are flash tank, intercooler and cooling tower, others refrigeration systems, psychometric chart and ambient control, piping and air duct design and air ventilation, refrigeration for food reservation.
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์สายตรง 0-2329-8337-8
โทรสาร 0-2329-8336
Scroll to Top