หลักสูตรวิศวกรรมเกษตร ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2530 ด้วยเหตุผลที่ว่าประเทศไทย เป็นประเทศเกษตรกรรม ดังนั้นการพัฒนาด้านการเกษตรจึงมีความจำเป็นต่อประเทศ เป็นอย่างยิ่ง การนำเทคโนโลยีเพื่อเกษตรกรรมมาประยุกต์ใช้จึงเป็นทางเลือกในการ พัฒนาด้านการเกษตรของประเทศไทย

การเรียนการสอนด้านวิศวกรรมเกษตรจึงมีบทบาทมากขึ้น หลักสูตรวิศวกรรมเกษตร มีเนื้อหาที่ครอบคลุมงานที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ทั้งนี้ การเรียนการสอนในหลักสูตร วิศวกรรมเกษตรต้องเรียนรู้ในหลายแขนงทั้งทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องกล ไฟฟ้า โยธา การเกษตร และด้านอื่นๆ ดังนั้น วิศวกรรมเกษตรจึงเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ซึ่งจะต้องนำเอาองค์ความรู้หลายแขนงมา บูรณาการเพื่อวัตถุประสงค์เดียวกัน คือ “การผลิตอาหารให้มีคุณภาพไปถึงมือผู้บริโภคอย่างปลอดภัย”

มุ่งสร้างบัณฑิตวิศวกรรมเกษตรที่มีคุณภาพ ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคเกษตรกรรม สร้างงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ และมีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ ทั้งนี้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศให้มั่นคง

มุ่งมั่นที่จะสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับสากล ทั้งทางด้านการศึกษาและการค้นคว้าวิจัยในสาขาวิศวกรรมเกษตร ตลอดจนเป็นส่วน หนึ่งของการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น

1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรม รู้จักคิดและแก้ไขปัญหา ตลอดจนนำความรู้ไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

2. เพื่อผลิตและพัฒนางานวิจัยขั้นพื้นฐานและงานวิจัยประยุกต์ให้มีความเป็นเลิศในระดับชาติและระดับสากล

3. เพื่อให้บริการทางวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีต่อสังคม และสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาเชิงพาณิชย์ เพื่อความเจริญก้าวหน้าด้าน เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์สายตรง 0-2329-8337-8
โทรสาร 0-2329-8336
Scroll to Top