เขียนแบบวิศวกรรม
ENGINEERING DRAWING
01006015 เขียนแบบวิศวกรรม ENGINEERING DRAWING 3 (2-2-5)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE
การเขียนอักษร การเขียนภาพฉายบนระนาบที่ตั้งกั้นฉาก การวาดภาพบนพิกัดฉาก (การเขียนภาพฉายแบบ 2, 3 มิติ) การกําหนดขนาดและค่าพิกัดความเผื่อ การเขียนภาพตัด การเขียนภาพช่วย และภาพแผ่นคลี่ การสเก็ตร่างแบบด้วยมือ การเขียนภาพแบบประกอบและภาพแยกชิ้นส่วน พื้นฐานทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการเขียนแบบ
Lettering, orthographic projection, orthographic drawing and pictorial drawings (2&3D), dimensioning and tolerancing, sections, auxiliary views and development, freehand sketches, detail and assembly drawings, basic computer aided drawing.
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์สายตรง 0-2329-8337-8
โทรสาร 0-2329-8336
Scroll to Top