เคมีทั่วไป
GENERAL CHEMISTRY
01006024 เคมีทั่วไป GENERAL CHEMISTRY 3 (3-0-6)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี PREREQUISITE : NONE
พื้นฐานของทฤษฎีอะตอมและปริมาณสัมพันธ์, คุณสมบัติของแก๊ส ของแข็ง ของเหลว และสารละลาย, สมดุลเคมี, สมดุลไอออน, จลนพลศาสตร์เคมี, โครงสร้างทางอิเล็กตรอนของอะตอม, พันธะเคมี, สมบัติตามตารางพีริออดิก, ธาตุเรพรีเซนเทรทีฟ, ธาตุอโลหะและโลหะทรานซิชัน, ปฏิกิริยาของกรด-เบสและปฏิกิริยารีดอกซ์
Stoichiometry and basis of the atomic theory ; properties of gases, liquids, solids and solutions; chemical equilibrium; ionic equilibrium; chemical kinetics; electronic structures of atoms; chemical bonds; periodic properties; representative elements; nonmetals and transition metals; acid-base reactions and redox reaction.
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์สายตรง 0-2329-8337-8
โทรสาร 0-2329-8336
Scroll to Top