เครื่องจักรกลเกษตร
AGRICULTURAL MACHINERY
01106112 เครื่องจักรกลเกษตร AGRICULTURAL MACHINERY 3 (2-2-5)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE
การทำงานของเครื่องต้นกำลัง เช่น รถไถเดินตาม และรถแทรกเตอร์; ทฤษฏี การออกแบบการปรับตั้งอุปกรณ์ และการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลเกษตร ได้แก่ อุปกรณ์เตรียมดิน เครื่องปลูกพืช เครื่องใส่ปุ๋ย เครื่องกำจัดวัชพืช เครื่องพ่นยาฆ่าแมลง เครื่องเก็บเกี่ยว เครื่องเกี่ยวนวด เครื่องสีข้าว และ เครื่องอบแห้ง เป็นต้น; หลักการของระบบเกษตรแม่นยำและเครื่องจักรกลที่ใช้; การทดสอบและการประเมินประสิทฺธิภาพของเครื่องจักรกลเกษตร
This course covers the following topics: Prime movers in agricultural production such as power tillers and tractors; Theory, design principles, adjustment, and maintenance for agricultural machines such as tillage equipment, planting and fertilizing equipment, cultivating equipment, sprayer, harvester, combine harvester, rice milling machine and dryer, concepts of precision farming including modern machines, testing and evaluation of agricultural machines.
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์สายตรง 0-2329-8337-8
โทรสาร 0-2329-8336
 
Scroll to Top