เครื่องมือวัดและระบบ IoT ทางการเกษตร

AGRICULTURAL INSTRUMENTATION AND IOT

01106117 เครื่องมือวัดและระบบ IoT ทางการเกษตร AGRICULTURAL INSTRUMENTATION AND IOT 3 (2-2-5)
วิชาบังคับก่อน : 01106105 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
01106110 พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า
PREREQUISITE : 01106105 COMPUTER PROGRAMMING
01106110 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING
พื้นฐานการวัดและเครื่องมือวัดสำหรับงานวิศวกรรมเกษตร พื้นฐานฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์สำหรับการพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว พื้นฐานเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งและคลาวด์คอมพิวติ้ง โครงงานพัฒนาอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งสำหรับงานทางการเกษตร
Basics of measurement and instrumentation for agricultural engineering applications. Basics of hardware and software for embedded system development. Basics of internet of things (IoT) and cloud computing technologies. Term project in agricultural IoT application development.
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์สายตรง 0-2329-8337-8
โทรสาร 0-2329-8336
Scroll to Top