เตรียมความพร้อมสำหรับวิศวกร
PRE-ACTIVITIES FOR ENGINEERS
01006028เตรียมความพร้อมสำหรับวิศวกรรม PRE-ACTIVITIES FOR ENGINEERS1 (0-3-2)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE
การเข้าร่วมกิจกรรมทางคณะวิศวกรรมศาสตร์จัดเตรียมขึ้น เพื่อเป็นการแนะแนว และเตรียมความพร้อมนักศึกษาในการศึกษาและประกอบอาชีพวิศวกรที่ประสบความสำเร็จ ปฏิบัติการพื้นฐานและโครงงานเบื้องต้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Participates in activities organized by the Faculty of Engineering of advising and preparing students for succcessful Engineering education and career. Fundamental Laboratory and project in science and technology.
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์สายตรง 0-2329-8337-8
โทรสาร 0-2329-8336
Scroll to Top