เทคโนโลยีเกษตรแม่นยำ
PRECISION AGRICULTURE TECHNOLOGY
01106121 เทคโนโลยีเกษตรแม่นยำ PRECISION AGRICULTURE TECHNOLOGY 3 (2-2-5)
วิชาบังคับก่อน : เครื่องจักรกลเกษตร
เครื่องมือวัดและระบบ IoT ทางการเกษตร
PREREQUISITE : AGRICULTURAL MACHINERY
AGRICULTURAL INSTRUMENTATION AND IOT
หลักการของการทำเกษตรกรรมแบบแม่นยำ ระบบการระบุพิกัดทางภูมิศาสตร์ด้วยดาวเทียม ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เทคโนโลยีการสำรวจระยะไกลด้วยดาวเทียมและภาพถ่ายทางอากาศ พื้นฐานโดรนทางการเกษตร เทคโนโลยีเซนเซอร์ทางการเกษตร เทคโนโลยีการควบคุมการให้สารเคมีตามสภาวะที่เหมาะสมของพืชและพื้นที่ ระบบนำทางและควบคุมการเคลื่อนที่ของพาหนะทางการเกษตรแบบอัตโนมัติ ระบบบริหารจัดการและสนับสนุนการตัดสินใจในการผลิต
Concepts of precision agriculture technology; global positioning system (GPS) and global navigation satellite system (GNSS); geographic information system (GIS); remote sensing technology; basic agricultural drones; agricultural sensor technology; farm automation and variable rate technology (VRT); auto-guidance systems; management and decision support system (DSS)
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์สายตรง 0-2329-8337-8
โทรสาร 0-2329-8336
Scroll to Top