เทคโนโลยีโรงงานผลิตพืชและโรงเรือน
กรีนเฮาส์เพื่อการผลิตพืช

PLANT FACTORY AND GREENHOUSE TECHNOLOGY

01106120 เทคโนโลยีโรงงานผลิตพืชและโรงเรือนกรีนเฮาส์เพื่อการผลิตพืช PLANT FACTORY AND GREENHOUSE TECHNOLOGY 3 (2-2-5)
วิชาบังคับก่อน : 01106103 พืชและสัตวศาสตร์สำหรับวิศวกรรมเกษตร
                          01106109 อุณหพลศาสตร์และการประยุกต์
PREREQUISITE : 01106103 PLANT AND ANIMAL SCIENCE FOR AGRICULTURAL ENGINEERING
                              01106109 THERMODYNAMICS AND THERMAL APPLICATIONS
การปลูกพืชแบบปลอดเชื้อในระบบปิดที่มีการควบคุมปัจจัยการผลิต ได้แก่ ปริมาณแสง ความยาวคลื่น แสง อุณหภูมิ ความชื้น สภาพบรรยากาศ เช่น ปริมาณออกซิเจน ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ ความดันไอ รวมทั้งการปลูกพืชในโรงเรือนที่มีการถ่ายเทอากาศ โดยใช้ความรู้เรื่องไซโครเมตริก ในการปรับสภาพอากาศ การใช้พัดลมในการถ่ายเทอากาศ การออกแบบช่องเปิดเพื่อการระบายอากาศ ระบบการการลดอุณหภูมิโดยการระเหยน้ำ การออกแบการระบายอากาศแบบ Force Ventilation และแบบ Natural Ventilation ระบบการใช้น้ำที่เหมาะสม การเลือกวิธีเพาะปลูกในระบบต่างๆเช่น ระบบ Hydroponic thin Film, Thick bed, การเลือกชนิดของพืชที่เหมาะสม การบริหารต้นทุนและความคุ้มทุนการปลูกพืชในโรงเรือนทั้งสองระบบ
Plant Factory with completely close system using array of artificial light sources approach, control atmosphere conditions such as carbon dioxide level vapor pressure deficit, variation of plant growing cultures. Greenhouse and its application, heat and mass transfer, psychometric chart, evaporative cooling, force ventilation, natural ventilation, selection of plants for greenhouse, budget and breakeven for greenhouse operation.
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์สายตรง 0-2329-8337-8
โทรสาร 0-2329-8336
Scroll to Top