เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมและการเกษตรอย่างยั่งยืน

ENGINEERING ECONOMICS AND AGRICULTURAL SUSTAINABILITY

01106111 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมและการเกษตรอย่างยั่งยืน ENGINEERING ECONOMICS AND AGRICULTURAL SUSTAINABILITY 3 (3-0-6)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE
พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์เพื่อใช้ในงานวิศวกรรม ต้นทุน การคำนวณดอกเบี้ย การหามูลค่าปัจจุบัน และมูลค่ารายปี การหาอัตราผลตอบแทน การหาผลประโยชน์ต่อเงินลงทุน หาค่าเลื่อมราคา จุดคุ้มทุน การทดแทนทรัพย์สิน การวิเคราะห์เงินเฟ้อ และการวิเคราะห์การตัดสินใจในโครงการต่าง ๆ การทำการเกษตรอย่างยั่งยืน การวางแผนการเงินและการลงทุน การสำรวจและการหาข้อมูลด้านการตลาด การวางแผนการผลิต การตลาดและกลไกการตลาด อุปสงค์ อุปทาน องค์กรการเงินเพื่อการเกษตรกรรม กฎหมาย ข้อกำหนดเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กรการเกษตร การจัดตั้งองค์กรการเกษตร การบริหารจัดการกิจการการเกษตร การค้าสินค้าการเกษตร คลังสินค้า สต็อก การจัดการการขนส่งและโลจิสติกส์
Economic fundamentals for engineering, capital cost and interest calculation. Evaluation of the present value, annual value, rate of return, benefits of investments, salvage value and breakeven point. The analysis of property replacement, inflation and making decisions in projects. Financial and investment planning, market survey, marketing, demand and supply chain, production planning, financing resource, law and commercial regulation, farmer organization, stock and inventory, transportation and logistics.
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์สายตรง 0-2329-8337-8
โทรสาร 0-2329-8336
Scroll to Top