แคลคูลัส 2
CALCULUS 2
01006031 แคลคูลัส 2 CALCULUS 2 3 (3-0-6)
วิชาบังคับก่อน : 01006030 แคลคูลัส 1
PREREQUISITE : 01006030 CALCULUS 1
ฟังก์ชันหลายตัวแปรและการประยุกต์ใช้ พีชคณิตของเวกเตอร์ในสามมิติ พิกัดเชิงขั้ว แคลคูลัสของฟังก์ชันจำนวนจริงสองตัวแปร การหาอนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ชันจำนวนจริงและฟังก์ชันเวกเตอร์จำนวนจริงหลายตัวแปร แนะนำปริพันธ์เส้น เส้น ระนาบ และพื้นผิวในปริภูมิสามมิติ แคลคูลัสของฟังก์ชันจำนวนจริงในปริภูมิสามมิติ ทฤษฎีบทหลักที่เกี่ยวกับการประยุกต์ เช่น ทฤษฎีบทของกรีน ทฤษฎีไดเวอร์เจนซ์ ทฤษฎีบทของเกาส์ ทฤษฎีบทของสโตกส์ เป็นต้น
Functions of several variables and theirs applications, Vector algebra in three dimensions, Polar coordinates, Calculus of real – valued functions of two variables, Differentiation and integration of real – valued and vector – valued functions of multiple real variables, Introduction to line integrals, Lines ,planes and surfaces in three-dimensional space, Calculus of real – valued functions in three-dimensional space, Principal theory for applications such as Green’s theorem, divergence theorem, Gauss theorem, Stokes theorem, etc.
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์สายตรง 0-2329-8337-8
โทรสาร 0-2329-8336

Scroll to Top