โครงงานการออกแบบขั้นสูงในงานวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ

CAPSTONE DESIGN PROJECT IN AGRI-INTELLIGENCE ENGINEERING

01106127 โครงงานการออกแบบขั้นสูงในงานวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ CAPSTONE DESIGN PROJECT IN AGRI-INTELLIGENCE ENGINEERING 3 (0-6-3)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE
โครงงานที่บูรณาการระหว่างองค์ความรู้ในรายวิชาทั้งหมดที่เรียนรู้ของหลักสูตร นักศึกษาจะถูกแบ่งเป็นกลุ่มย่อย และลงมือปฏิบัติจริงในการออกแบบและสร้างอุปกรณ์หรือแนวคิดตามโจทย์ทางวิศวกรรมที่ซับซ้อนที่กำหนด
Integrative projects integrating all knowledges from the curriculum. Students assigned in groups and working on a real project in designing and constructing equipment or concepts to solve a complex engineering problem.
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์สายตรง 0-2329-8337-8
โทรสาร 0-2329-8336
Scroll to Top