โครงงานวิศวกรรมเกษตรอัจริยะ

AGRI-INTELLIGENCE ENGINEERING PROJECT

01106143 โครงงานวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ AGRI-INTELLIGENCE ENGINEERING PROJECT 6 (0-18-0)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE
โครงงานพิเศษเกี่ยวกับสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ โดยหัวข้อโครงงานเกิดจากการบูรณาการองค์ความรู้ในรายวิชาบางรายวิชาที่เรียนรู้ของหลักสูตร ที่ส่งผลให้นักศึกษาบรรลุผลการเรียนรู้ของหลักสูตร โดยให้นักศึกษาศึกษาร่วมกันเป็นกลุ่มๆ ละ 2-3 คนภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษานำเสนอหัวข้อโครงงานในช่วงต้นภาคการศึกษาและเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษานักศึกษาต้องส่งปริญญานิพนธ์พร้อมทั้งนำเสนอสรุปเกี่ยวกับโครงงานเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
Group of students (2-3 persons/group) co-operate to create their engineering projects with their advisor. Project have to inspire from integrating knowledges from the curriculum which effect to achievement of student outcome of curriculum. Students have to present project proposal beginning of the semester. Students have to submit a project thesis and present defense examination of the project at the end of the semester.
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์สายตรง 0-2329-8337-8
โทรสาร 0-2329-8336
Scroll to Top