โรงปฏิบัติการ
WORKSHOP
01106123 โรงปฏิบัติการ WORKSHOP 1 (0-3-2)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE
การปฏิบัติงานพื้นฐานในโรงงาน ได้แก่ การฝึกงานตะไบ งานตัด งานเจาะ การฝึกปฏิบัติงานเครื่องมือทาง เครื่องกล เช่น งานเครื่องกลึง งานเครื่องกัด งานเชื่อมไฟฟ้า งานเชื่อมแก๊ส งานโลหะแผ่น งานทำเกลียวใน และการทําชิ้นงาน
The basic practices in a workshop including filing, cutting, drilling; practicing on mechanical tool such as lathe machine, milling, arc and gas welding, sheet metal working, internal thread tapping and fabricating of simple equipment.
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์สายตรง 0-2329-8337-8
โทรสาร 0-2329-8336
Scroll to Top