ติดต่อเรา

ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์

ตึก CCA ชั้น 3 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

1 ถนน ฉลองกรุง ซอย1 แขวง ลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

โทรศัพท์สายตรง 0-2329-8337-8

โทรสาร 0-2329-8336